۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۱ ۷۷۴
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید

پایش ماهواره ای تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید

پایش ماهواره ای تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید

پایش ماهواره ای تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید


AWT IMAGE


فروردین 1401 سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395

مقدمه

تابش خورشیدی، مقدار انرژی خورشیدی رسیده به سطح زمین است که در مدلسازی های هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، اقلیمی و نیز در معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستم های استفاده از انرژی های پاک، برآورد نفوذ نور در سیستم های ساختمانی و پوشش‌ های نباتی کاربرد گسترده‌ای دارد.
تابش خالص موج کوتاه خورشیدی، تفاوت بین تابش خورشیدی موج کوتاه ورودی به سطح زمین و تابش خورشیدی موج کوتاه خروجی (منعکس شده) از سطح زمین می باشد. محاسبه دقیق تابش موج کوتاه خالص لحظه ای در مطالعه توازن ذخیره تابشی سطح، مطالعه تغییرات ناحیه ای و منطقه ای آب و هوا، مدل های پیش بینی آب و هوا، هواشناسی کشاورزی، مطالعات محیطی و اکولوژیکی، مطالعات چرخه آب و محاسبه تبخیر تعرق اهمیت فراوان دارد. با توجه به کاربردهای تابش خالص لحظه ای، نیاز است تا این پارامتر مورد محاسبه و اندازه گیری قرار گیرد.
آلبیدوی سطح، کسری از کل انرژی تابشی فرودی خورشید است که توسط سطح زمین به آسمان بازتاب می گردد. آلبیدو پارامتر مهم و مورد نیاز در مطالعات محیطی و اکولوژیکی، مطالعات تغییرات جهانی، مدلسازی و پیش بینی آب و هوا، تعیین پارامترهای اتمسفری (ابر، بخار آب، هواویز ...)، مطالعات انتقال تابشی و تعادل انرژی سطح و محاسبه ذخیره تابشی زمین است. اندازه گیری های زمینی نقطه ای آلبیدو اندک بوده و نماینده نواحی کوچکی هستند، از طرفی وقت گیر و پرهزینه اند.
با توجه به کمبود تعداد ایستگاه های تابش سنجی در کشور، وجود خلاء های آماری در اطلاعات این ایستگاه ها و نقطه ای بودن اندازه گیری های زمینی، سازمان فضایی ایران تصمیم به تولید نقشه های تابش خالص لحظه ای موج کوتاه خورشید و نقشه ی آلبیدو با استفاده از تصاویر ماهواره ای Terra/MODIS گرفت. از دلایل استفاده از فناوری سنجش از دور در اندازه گیری تابش خورشیدی و آلبیدو، می توان به پوشش مکانی وسیع، پوشش زمانی بالا و سریع و مقرون به صرفه بودن این روش در مقایسه با روش اندازه گیری زمینی اشاره نمود. با انتخاب تاریخ مورد نظر، میزان تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید در کل کشور را مشاهده نمایید.

بازگشت به پایش ماهواره ای


آدرس کوتاه شده: