۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۱۸۵
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - فارس

ژئومورفولوژی - فارس

تصویر ماهواره ای زیر، پدیده ژئومورفولوژیکی موجود در استان مورد نظر را نشان می دهد.


استان فارس بازگشت
•••
ژئومورفولوژی استان فارس،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
شکل 1 : پدیده ی ژئومورفولوژیکی یخچالِ نمک را در جنوب شرقی شهرستان لار در استان فارس
یخچال نمک سمت چپ، به طرف جنوب جریان دارد، در حالیکه یخچال نمک سمت راست، به سمت شمال در حرکت است. هر کدام از یخچال های نمک فوق بیش از 6 کیلومتر طول دارند.
ژئومورفولوژی استان فارس،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
شکل 2 : پدیده ی ژئومورفولوژیکی دیگری از یخچال های نمک در شمال شرقی شهرستان لار در استان فارس
یخچال نمک نشان داده شده شکل 2 از ستیغ کوه، فوران کرده و در درّه های دو طرف کوه جاری شده است. در این یخچال، یک گنبد مرکزی بالای گنبد نمکی به وضوح قابل مشاهده است. یخچال یخی اصطلاح آشنایی در علم زمین شناسی می باشد که در واقع، توده های حجیم یخی هستند که در پاسخ به جاذبه، به آهستگی از بالای کوه به طرف پایین شیب حرکت می کنند. نمک هم، این ویژگی را دارد. در کوه های زاگرس، گاه گنبدهای نمکی به علت چگالی کم، به بالا حرکت نموده و به سطح راه می یابند و به صورت یخچال های نمک به طرف پایین شیب به حرکت در می آیند. یخچال های نمک، به عنوان معادن نمک و گنبدهای نمکی، به جهت اینکه می توانند به عنوان تله های نفتی عمل کنند، در زمین شناسی، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند.
تاریخ تصویر : مرداد 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
شماره تصور : 041-161
ترکیب باندی شکل 1 : 4-5-7
ترکیب باندی شکل 2 : 3-4-5
مکان شکل 1 : جنوب شرقی شهرستان لار
مکان شکل 2 : شمال شرقی شهرستان لار
استان فارس
•••
ژئومورفولوژی استان فارس،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
مخروط افکنه ای زیبا در یکی از دره های زاگرس در شمال شرق داراب، استان فارس

دریاچه های نمک فصلی خشک و نیز اثراتی از جریان های زودگذر، در بسیاری از درهّ های رشته کوه زاگرس در جنوب ایران دیده می شود. در بیشتر ایام سال، این دریاچه ها و رودخانه ها خشک هستند ولی آب های زیرزمینی در امتداد مسیر آنها در زیر زمین جریان دارند. در مکان هایی، سطح این جریان آب های زیرزمینی به سطح زمین نزدیک شده و حتی به بیرون از زمین راه می یابند.
تصویر فوق، ترکیب باندی مجازی 4-5-7 از سنجنده OLI، لندست 8 از بخش جنوب شرقی استان فارس است که کانال رودخانه ی خشک، کوه ها را بطرف شمال شرق حفر کرده و سپس در عرض درّه پخش گردیده و مخروط افکنه نقره فام زیبایی را بوجود آورده است. همان طور که ملاحظه می نمایید، کمربند گسترده ای از زمین های سرسبز کشاورزی در انتهای منحنی مخروط افکنه به وجود آمده است.

تاریخ تصویر : -
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
شماره تصور : 040-161
ترکیب باندی : 4-5-7
مکان : شمال شرق داراب
استان فارس

•••
آدرس کوتاه شده: