۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۱۵۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - بوشهر

ژئومورفولوژی - بوشهر

تصاویر ماهواره ای زیر، پدیده های ژئومورفولوژیکی موجود در استان بوشهر را نشان می دهد.


استان بوشهر بازگشت
•••
پدیده های ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی ساختاری طبیعت ایران، آنچنان متنوع و بی نظیر است که دانشگاه و آزمایشگاهی بزرگ برای تدریس علوم زمین شناسی، ژئومورفولوژی و حتی دانش سنجش از دور زمین شناسی مهیا کرده است. به طوری که بیشتر مثال های نمونه برای تفهیم ساختارهای زمین شناسی و ژئومورفولوژی در دنیا، از پدیده های طبیعت ایران انتخاب و نشان داده می شود.
ژئومورفولوژی استان بوشهر،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
ترکیب باندی 543 (RGB) ، شماره تصویر 040-163
در شکل فوق، یک چین خوردگی زیبا از نوع تاقدیس غیر استوانه ای دو پلانژ دار بر روی تصویر لندست OLI نشان داده شده است. تاقدیس هایی از این نوع که در زاگرس بسیار هستند و مکانی برای ذخایر نفت و گاز ایران محسوب می شوند، به تاقدیس های پشت نهنگی (Whale back Anticline) معروفند. این چین خوردگیها، در نتیجه ی حرکت ورقه های پوسته زمین و برخورد ورقه تکتونیکی عربی به ورقه ایران ایجاد شده اند
ژئومورفولوژی استان بوشهر،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
در تصویر دوم، تاقدیس پشت نهنگی واقع در ساحل خلیج فارس بر روی تصور Sentinel_2 نشان داده شده است. امروزه با وجود تصاویر ماهواره ای مختلف و نرم افزارهای سنجش از دور و نیز کتابخانه طیفی ملی می توان اکتشافات معادن و منابع طبیعی نظیر نفت و گاز را با سرعت عمل بیشتری مطالعه و مدیریت نمود.
در هر دو تصویر ، رودخانه مند که پنجمین رود طولانی و دائمی ایران است و از دامنه های زاگرس در استان فارس سرچشمه گرفته و بعد از گذر از استان بوشهر به خلیج فارس می ریزد، دیده می شود. همچنین در گوشه جنوب شرقی هر دو تصویر، تاقدیس پشت نهنگی دیگری مشاهده می شود که یک گنبد نمکی از ستیغ آن به بیرون راه یافته است. شهر خورموج با 35 هزار نفر جمعیت در بخش شمالی تصویر و محصور میان این تاقدیس ها، نمایان هست.
تاریخ تصویر : بهمن 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
شماره تصور : 040-163
ترکیب باندی : RGB=543
مکان : شهر خورموج
استان : بوشهر
•••
آدرس کوتاه شده: