۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۱۸۲
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - استان خراسان جنوبی

ژئومورفولوژی - استان خراسان جنوبی

تصاویر ماهواره ای زیر، پدیده های ژئومورفولوژیکی موجود در استان خراسان جنوبی را نشان می دهد.


نمونه هایی گسل درونه واقع در استان خراسان جنوبی بازگشت
•••
گسل 400 کیلومتری نایبند و گسل های دم اسبی
گسل ها از پدیده های ژئومورفولوژیکی تکتونیکی محسوب می شوند. گسل نایبند به طول 400 کیلومتر از نایبندان در استان خراسان جنوبی تا شهداد در استان کرمان امتداد دارد. برای نشان دادن این گسل طویل بر روی تصاویر لندست، باید موزاییکی از شش تصویر لندست، تهیه نمود.این گسل راستالغز، به طول 400 کیلومتر با راستای شمالی ـ جنوبی، در زون زمین شناسی ایران مرکزی و در شرق کشورمان واقع شده است. بر اساس مشاهدات اشتوکلین و نبوی (1971)، گسل نایبند یکی از ساختارهای ژرف و بنیادی ایران زمین است که فرونشست دشت لوت را، از کوههای طبس – کرمان، جدا ساخته و تا بلوچستان ادامه می یابد.
ژئومورفولوژی استان خراسان جنوبی،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
شکل 1- موزاییک تصویری از لندست OLI به شماره های 159/039، 160/039 ، 159/038، 160/038 ، 159/037 ، 160/037 تاریخ تصاویر تابستان 1395. ترکیب باندی RGB=741
گسل نایبند، در پیدایش کوه های شتری در شرق طبس (استان خراسان جنوبی) نقش اساسی داشته است (بربریان و قرشی، 1368). همچنین این گسل سبب دگرریختی شدید در بین دو بلوک زمین شناسی لوت و طبس گردیده است. به علت شیب زیاد این گسل، در طول آن چشمه های معدنی متعددی پدیدار گشته که بیشتر آنها چشمه آبگرم هستند. چشمه آبگرم دیگ رستم معروفترین آنهاست، که شکل 2 موقعیت آن را در کنار بخش شمالی گسل نشان می دهد. این چشمه آبگرم گوگردی در فاصله 240 کیلومتری طبس و 10 کیلومتری از روستای نایبند به سمت راور قرار دارد (این چشمه به شماره 326 در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شده است).
ژئومورفولوژی استان خراسان جنوبی،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
شکل 2- در شکل A نیمه شمالی گسل نایبند که در خراسان جنوبی قرار گرفته است، دیده می شود. در شکل B، موقعیت چشمه معدنی دیگ رستم در جوار گسل شمالی- جنوبی نایبند، که شیب زیاد آن سبب پیدایش چشمه های آبگرم در امتداد آن شده است. موزاییک دو تصویر 160/037 و 160/038 با ترکیب باندی RGB=753.
در نیمه شمالی گسل نایبند (که در استان خراسان جنوبی واقع است) و در بخش غربی آن، گسلهای دم اسبی یا واگرای (Horsetail Faults or Splay Faults) مرتبط با آن وجود دارد که بر روی تصویر لندست به خوبی قابل مشاهده می باشند (شکل 3، البته محدوده مورد نظر، با کادر بزرگتر در شکل 2 نشان داده شده است). بی تردید این گسل های دم اسبی در شکل گیری مورفولوژی منطقه نقش مهمی داشته اند که با تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی و طیفی بالا می توان به بررسی و تحلیل اثرات این شکستگی ها در منطقه پرداخت.
ژئومورفولوژی استان خراسان جنوبی،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
شکل 3- گسل شمالی جنوبی نایبند در سمت راست تصویر و مجموعه ای از شکستگی های واگرای (دم اسبی ) انشعاب یافته از آن، بر روی تصویر لندست OLI به شماره 160/037، تاریخ 16 فروردین 95 و ترکیب باندی RGB=753.

آدرس کوتاه شده: