۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۱ ۶۷۶
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی

پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی

پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی

پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی

AWT IMAGE

•••


مقدمه
با توجه به افزایش روز افزون نرخ وقوع مخاطرات طبیعی در نقاط مختلف کره زمین، ضرورت اتخاذ روش های درست مدیریتی امری اجتناب ناپذیر است. بطور کلی چرخه ی مدیریت بلایا به دو فاز عمده تقسیم می شوند که عبارتند از فاز مدیریت ریسک و فاز مدیریت بحران. مدیریت ریسک شامل تمامی فعالیت های صورت گرفته قبل از وقوع مخاطره، به منظور کاهش عواقب ناشی از وقوع بحران است. مدیریت بحران شامل تمامی فعالیت هایی است که به منظور کنترل و پاسخ به مخاطره، پس از وقوع بحران اجرا می گردد. خشکسالی نیز به عنوان یکی از بلایای عمده در کشور ما از قاعده ی فوق مستثنی نمی باشد.

 

ضرورت و اهمیت تهیه ی نقشه های ریسک خشکسالی:

روند مخرب خشکسالی طی دهه های اخیر ضرورت توسعه ی روش های مدیریت این مخاطره را اجتناب ناپذیر کرده است. برای مدتی های طولانی، محققین و مدیران این حوزه،‌ بر مدیریت بحران عواقب ناشی از خشکسالی پس از وقوع تمرکز کرده بودند؛ اما در بیشتر مواقع واکنش به موقع و کنترل شده به عواقب و خسارات خشکسالی بسیار دشوار و یا کند صورت می گرفت. امروزه محققین بر نقش مهم مدیریت خشکسالی پیش از وقوع تاکید ویژه ای می نمایند.

نقش فناوری فضایی در تهیه ی نقشه های ریسک خشکسالی:
به منظور اجرای هرچه بهتر مدیریت ریسک خشکسالی به داده های زمینی در حجم و وسعت زیاد و در دوره ی زمانی دراز مدت نیازاست. روش های سنتی گردآوری زمینی داده ها بسیار پرهزینه و زمان بر بوده و با توجه به آنکه عموما بصورت گسسته و نقطه ای می باشند. برای مطالعه ریسک خشکسالی این داده ها ‌از دقت بالا برخوردار نیستند؛ بنابراین امروزه فناوری فضایی / سنجش از دور به لحاظ ویژگی های منحصر بفرد خود، نقش قابل توجهی در مدیریت ریسک خشکسالی ایفاء می نماید.

کاربردها و دستگاه های بهره بردار:
با توجه به انواع مختلف خشکسالی شامل خشکسالی کشاورزی، هواشناسی، هیدرولوژیک و اقتصادی- اجتماعی،‌ سازمان های متولی حوزه های فوق مانند وزارت کشاورزی، سازمان هواشناسی، وزارت نیرو، وزارت کشور و سایر ارگان های مرتبط در بهره برداری از این داده ها و اطلاعات استحراج شده از تصاویر ماهواره ای می توانند ذینفع باشند.

دوره زمانی تولید نقشه ی ریسک خشکسالی:
دوره زمانی تهیه ی نقشه های ریسک خشکسالی، در حال حاضر 6 ماه می باشد.

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: