۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰۳:۰۱ ۱۳۰
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی - اردیبهشت 1395

پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی - اردیبهشت 1395

پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی - اردیبهشت 1395

با استفاده از تصاویر ماهواره ای Terra/MODIS و الگوریتم های مربوطه، نقشه ریسک خشکسالی کشور در اردیبشت ماه 1395 مطابق زیر تهیه گردید.

اردیبهشت ماه 1395 بازگشت
•••
AWT IMAGE
•••
آدرس کوتاه شده: