۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۱ ۱۲۵۰
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی

پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی

پایش ماهواره ای اراضی کشاورزیپایش ماهواره ای اراضی کشاورزی
مقدمه
یکی از نیازهای مهم بخش کشاورزی کشور، تهیه نقشه پراکنش اراضی کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استراتژیک از جمله گندم و جو می باشد. سنجش از دور در این زمینه نقشه کلیدی داشته و کشورهای پیشرفته از این فناوری به منظور پایش اراضی کشاورزی خود استفاده می کنند. کسب آگاهی و دانش در رابطه با الگوی کشت و سطح زیر کشت محصولات استراتژیک کشاورزی، نقش مهمی در مـدیریت اراضـی کـشاورزی و بـرآورد میـزان تولیـد ایفا می‌کند.
این موضوع برای تعریف واحدهای مدیریت و نیـل بـه کـشاورزی دقیـق ارزشـمند اسـت. اغلب روش های مربوط به کسب آمار محصولات کشاورزی در ایران، از طریـق کارشناسی و روش های سنتی صورت می پذیرد. بررسی ها نشان داده است که این روش ها دارای خطای زیادی بوده و فرآیندی زمانبر هستند. فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمینی جهت مطالعـه و شناسـایی منـابع بـدون تمـاس فیزیکی با آنها، امروزه به عنوان فناوری سنجش از دور به طور گـسترده مـورد اسـتفاده کشورهای مختلف قرار گرفته و در مدت زمان کوتاه حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینـی جمـع آوری شـده و دربرنامه ریزی‌ها به عنوان اطلاعات پایه و مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره‌ای به ویژه تکراری بودن آنهـا و قابلیت تحلیل تصاویر با روش‌های سنجش از دوری، امـروزه استفاده توامان این فناوری و تصاویر ماهواره‌ای در مطالعات مختلف کشـاورزی و منـابع طبیعـی استفاده می‌گردد. ترکیب نتایج حاصل از مشاهدات و اندازه گیری های زمینی با داده‌های سنجش از دور و اسـتفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی می‌تواند نقـشه‌هـای بـهنگـام از سطح زیر کشت محصولات ارائه نماید.

ضرورت و اهمیت پایش
پایه و اساس نیل به کشاورزی دقیق، تهیه اطلاعات قابل اعتماد از پراکنش مکانی و زمانی کشت محصولات مختلف کشاورزی در یک منطقه یا همان تقویم زراعی مکانمند است. با توجه به کاربرد و امکان بهره گیری از فناوری سنجش از دور در استخراج تقویم زراعی، اطلاعات استخراج شده می‌تواند در انواع مطالعات و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای از قبیل بررسی راندمان آب و حق‌آبه، تخصیص نهاده‌ های کشاورزی به مناطق مختلف، بررسی الگوی کشت و در صورت نیاز تغییر آن و همچنین تعیین زمان های بهینه در پایش ماهواره‌ای محصولات کشاورزی و تاریخ‌های تصویربرداری مناسب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در مقیاس محلی و مزرعه نیز با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا و بسیاربالا، ظرفیت مناسبی جهت مدیریت بهینه زراعی و باغی از طریق پایش و کنترل نهاده‌های تولید در کشاورزی (آب، بذر، کود و سم) تولید اقتصادی و کم ریسکی را تجربه نمود.

نقش فناوری فضایی / سنجش از دور
امروزه اغلب پارامترهایی اصلی که در رشد گیاه موثر می‌‌باشند از قبیل نور دریافتی و منابع آبی توسط داده‌های ماهواره‌ای سنجش از دور قابل استخراج می‌باشند. پارامترهای بیوفیزیکی سطح از قبیل دما، رطوبت و شاخص‌های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور به عنوان ورودی‌های کلیدی در تخمین عوامل موثر در رشد گیاهی می‌توانند به‌صورت مستمر تولید گردند. ظرفیت عظیم داده‌های ماهواره‌ای در قدرت تفکیک‌های متنوع مکانی، طیفی و زمانی با دسترسی همگانی نه تنها موجب گردیده تا آمارهای منطقه‌ای مورد نیاز از عرصه‌های کشاورزی در حداقل زمان و هزینه ممکن تامین گردند، بلکه فرصت ارزشمندی برای بخش خصوصی پدید آورد تا اطلاعات ارزش افزوده تجاری مرتبط با تولید در سطح مزرعه را تامین نمایند. همگام با فناوری سنجش از دور ماهواره‌ای توسعه شبکه جهانی موقعیت‌یابی مکانی (GPS) و همچنین توسعه زیرساخت‌های اینترنت اشیا (IoT) در تولید سنجنده‌های کاربردی در مزرعه جهت اندازه‌گیری میدانی موجب گردیده تا اطلاعات ارزش افزوده ماهواره‌ای با صحت بالاتر و کاربرد آسانتر توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گیرند.

کاربردها و دستگاه‌های بهره بردار
تمامی بازیگران فعال در عرصه تولید و مصرف کشاورزی از قبیل کشاورزان، سیاستگذران، برنامه‌ریزان و بازاریابان نیاز به اطلاعات بهنگام از وضعیت تولیدات کشاورزی در مقیاس کاری خود می‌باشند؛ بنابراین با توجه به ساختار نظام کشاورزی در کشور اطلاعات مستخرج از فناوری‌های فضاپایه در سه سطح متناسب با مقیاس و نیازهای کاربران اصلی قابل ارایه می‌باشد:

1. سطح ملی

 • وزارت جهاد کشاورزی
 • وزارت نیرو
 • سازمان حفاظت محیط زیست

2. سطح منطقه‌ای و استانی

 • سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها
 • شرکت‌های آب منطقه‌ای
 • ادارات محیط زیست استان
 • استانداری‌ها
 • صندوق‌های حمایتی و شرکت‌های بیمه
 • شرکت‌های بازاریابی
 • شرکت‌های پشتیبانی و خدماتی در تامین لجستیک و نهاده‌های تولید

3. سطح محلی

 • کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های زراعی
 • کشاورزان

دوره‌ زمانی تولید محصول
محصولات سامانه پایش کشاورزی معمولا جهت استفاده‌های آماری در سطح کلان و همچنین استفاده‌های عملیاتی در سطح مزرعه می‌بایست طی فصل زراعی محصول تولید گردند؛ بنابراین با تمرکز بر محصولات استراتژیک کشاورزی برای کشور ایران (از قبیل گندم-جو، برنج، سیب زمینی و ذرت) اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت، پارامترهای تولید گیاهی (تبخیر تعرق، زیست توده)، تنش‌های وارده بر گیاهان و آمارهای پیش بینی و ارزیابی مخاطرات با تمرکز بر مقیاس منطقه‌ای قابل تولید و ارایه می‌باشند.
آدرس کوتاه شده: