۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۳:۰۱ ۱۹۰
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال 1396

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال 1396

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال 1396

AWT IMAGE

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در حال حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمک فناوری سنجش از دور در فواصل منظم انجام شده و سطوح آبی آنها استخراج می گردد. نتایج حاصل به تفکیک ماه های سال 1396 برای علاقه مندان ارائه گردیده است. همچنین نمودار تغییرات سطح دریاچه های مذکور در یک دوره 40 ساله (از تیر 1355 الی مرداد 1395) رسم شده و در ذیل مشاهده می گردد.

فروردین 1396 شهریور 1396 دی 1396
اردیبهشت 1396 مهر 1396 بهمن 1396
خرداد 1396 آبان 1396 اسفند 1396
مرداد 1396 آذر 1396
فیلم پایش سطح آب دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان از سال 1355 تا 1396

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: