۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۱ ۲۱۶
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای پوشش برف سال 1397

پایش ماهواره ای پوشش برف سال 1397

AWT IMAGE

با انتخاب تاریخ مورد نظر، میزان گستردگی پوشش برف در سال 1397 را مشاهده نمائید.


فروردین 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397

مطابق جدول زیر، فیلم درصد احتمال پوشش برف در ماه های مختلف 1397، قابل مشاهده است.

آذر و دی ماه 1397

بازگشت به پایش ماهواره ای


آدرس کوتاه شده: