یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۴۴۱۴
چچ

ماهواره های سنجش از دور

امروزه همه می دانند از جملـه راه هـای کسـب اطلاعـات از محـیط، بـه کـارگیری فنـاوری ســنجش از دور و تلفیـق آن بـا ســامانه اطلاعات جغرافیایی مـی باشـد. در ایـن زمینـه مـاهواره هـا مـی تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه کنند که این ویژگی هـا بـه اهمیـت و نقـش آنهـا مـی افزایـد. امروزه، بـا اسـتفاده از مـاهواره هـا، سنجنده های متنوع و تصـاویر مــاهواره ای، شناســایی و مطالعــه اجســام و پدیــده هــای زمینی کوچکتر از یــک متــر نیز امکان پذیر گردیده که خود موجــب تحــولی درفنــاوری سنجش از دور شده است. با استفاده از تصاویر مـاهواره ای و فناوری سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی، منطقـه ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند. عـلاوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یک محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده هـای زمینـی را بخـوبی فـراهم سـاخته اسـت. قابلیـت داده هـای مـاهواره ای، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان این رشـته، فعالیـت هـای خـود را گسـترش داده و نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و نوسانات جهانی آن و اندازه گیری عوامل زیست محیطی بسط دهند.

AWT IMAGE

از این رو شناسایی تنوع ماهواره های سنجش از دور موجود در فضا و آگاهی یافتن از قابلیت های تصاویر آنها در کاربردهای مختلف، بسیار حائز اهمیت بوده و برای جامعه کاربران سنجش از دور مفید است. در این بخش سعی شده تا ماهواره های سنجش از دور رایج و پرکاربرد، به شرح زیر معرفی گردند :

Geofen-1 GeoEye-1 ALOS-3 ALOS-2
JERS-1 IRS-1C/1D IRS-1A/1B/1E IKONOS Geofen-2
OrbView-2 NOAA Landsat 8 Landsat 7 Landsat 5
RapidEye RADARSAT-2 RADARSAT-1 QuickBird OrbView-3
SPOT 4 SMOS Sentinel-3A/3B Sentinel-2A/2B ResourceSat2
TerraSar-X TERRA TeLEOS-1 SPOT7-Azersky SPOT 5
Sentinel-1A/1B Sentinel-5P WorldView-3 WorldView-2 WorldView-1
Envisat

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب ماهواره ها