شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۷۱
چچ

شیدسنج خورشیدی Sun-Photometer

شیدسنج خورشیدی نوعی ﺗﺎﺑﺶﺳﻨﺞ زﻣﯿﻦ-ﭘﺎیﻪ غیرفعال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﻮر پراکنده شده‌ خورشید از ذرات جوی را در طول‌ موج‌های معین با پهنای کمتر از 10 نانومتر و با میدان دید محدود اندازه‌ گیری می‌کند.

شیدسنج خورشیدی Sun-Photometer
شیدسنج خورشیدی نوعی ﺗﺎﺑﺶﺳﻨﺞ زﻣﯿﻦ-ﭘﺎیه غیر فعال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﻮر پراکنده شده‌ خورشید از ذرات جوی را در طول‌ موج‌ های معین با پهنای کمتر از 10 نانومتر و با میدان دید محدود اندازه‌گیری می‌کند. از اندازه‌گیری با شیدسنج خورشیدی پارامترهای اپتیکی هواویزها مانند عمق اپتیکی هواویزها (AOD) و ابعاد هواویزها، میزان بخار آب و مقدار اوزن در یک ستون جوی بدست می‌آید. عمق اپتیکی هواویزها یکی از پارامترهای مهم برای تعیین میزان هواویزهای جو و کیفیت هوا است. این دستگاه با مقایسه‌ی نور رسیده از خورشید در طول موج‌ های مختلف با مقدار مرجع و متعارف آن می‌تواند، میزان کاهش آن را متناسب با پارامتر مدنظر محاسبه و گزارش نماید.
 
شکل 1: نمایی از یک شیدسنج در حال ثبت داده.
یکی دیگر از خدماتی که می‌توان از شید سنج خورشیدی گرفت کالیبره کردن سنسور های ماهواره‌های سنجشی در پایش هواویز ها است. داده های شیدسنج در کنار داده‌های لیدار اتمسفری اطلاعات با ارزشی در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد تا در باره نوع و جنس هواویز مطالعه کنند. این دستگاه علاوه بر استفاده‌های منطقه‌ای می‌تواند بصورت شبکه ای (شبکه AeroNET) به ایجاد مدل‌های اقلیمی و هواشناسی کمک کند.
 
شکل 2 : تصویری از پراکندگی دستگاه‌های شیدسنج موجود در شبکه AERONET
از مهمترین کاربردهای این وسیله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد
  • مطالعات اقلیم و تغییرات آن
  • پیشبینی و پایش کیفیت هوا
  • کالیبره کردن تجهیزات ماهواره ای
  • تصحیحات اتمسفری بر روی داده‌های ماهواره‌ای
  • اعتبارسنجی محصولات هواویز ماهواره‌ها
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی