یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۶۰
چچ

کره ادغام (Integrating Sphere)

این تجهیز اپتیکی شامل یک محفظه توخالی کروی شکل است که سطح داخلی آن دارای بازتابش بالا از نوع لامبرتی بوده و با یک روزنه در سطح این کره امکان ورود و خروج انرژی تابشی از آن فراهم می آید. مهمترین ویژگی این تجهیز، انتشار و تابش انرژی الکترومغناطیس به صورت کاملاً یکنواخت می باشد. اشعه های نوری برخورد کننده با هر نقطه از سطح داخلی این تجهیز پس از انعکاس های متعدد، جهت غالب تابش خود را از دست داده و همگی بطور یکنواخت منتشر می شوند. به عبارت دیگر Integrating Sphere را می توان تجهیزی جهت پخشیده کردن تابش دانست که ضمن حفظ توان تابشی منبع، ویژگی ها و اطلاعات مکانی مربوط به تابش را از بین می برد.

این تجهیز اپتیکی شامل یک محفظه توخالی کروی شکل است که سطح داخلی آن دارای بازتابش بالا از نوع لامبرتی بوده و با یک روزنه در سطح این کره امکان ورود و خروج انرژی تابشی از آن فراهم می آید. مهمترین ویژگی این تجهیز، انتشار و تابش انرژی الکترومغناطیس به صورت کاملاً یکنواخت می باشد. اشعه های نوری برخورد کننده با هر نقطه از سطح داخلی این تجهیز پس از انعکاس های متعدد، جهت غالب تابش خود را از دست داده و همگی بطور یکنواخت منتشر می شوند. به عبارت دیگر Integrating Sphere را می توان تجهیزی جهت پخشیده کردن تابش دانست که ضمن حفظ توان تابشی منبع، ویژگی ها و اطلاعات مکانی مربوط به تابش را از بین می برد.
این تجهیز معمولاً در ترکیب با برخی از منابع نوری و تجهیزی، جهت اندازه گیری توان تابشی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربردهای آن شامل، تست آرایه CCD های خطی و صفحه ای، کنترل و تست سیستم های تصویربرداری و کالیبراسیون سنجنده های فضایی و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد. این تجهیز از جمله ضروری ترین تجهیزات مورد نیاز در امر کالیبراسیون سنجنده های فضایی است که در کالیبراسیون اغلب سنجنده های فضایی مورد استفاده قرار گرفته است.
یکی از مهمترین ویژگیهای فنی این تجهیز، ابعاد کره آن و قطر دهانه خروجی است که متناسب با کاربرد مورد نظر و ابعاد تجهیز مورد کالیبراسیون تعیین می گردد. بطور کلی می توان گفت که هر چه ابعاد integrating sphere بزرگتر باشد، انتظار خروجی یکنواخت تری از آن می توان داشت. در کاربردهای کالیبراسیون سنجنده های فضایی با توجه به اینکه سنجنده مورد نظر ابعاد و زاویه میدان دید نسبتاً بزرگی دارد، ابعاد بزرگ این تجهیز مورد نیاز می باشد، حال آنکه جهت رفتار سنجی تجهیزات آزمایشگاهی مانند رادیومترها، قطع کوچک این تجهیز دارای کاربرد خواهد بود.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی