یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۳۱
چچ

منبع تابش جسم سیاه (Black Body Radiation Source)

جسم سیاه طبق تعریف "شئ ای است که تمامی تابش فرودی را جذب می کند بطوری که هیچ تابش الکترومغناطیسی از آن عبور نکرده و منعکس نیز نمی شود". از اینرو این جسم در دمای پایین کاملاً سیاه به نظر می رسد که این امر دلیل نامگذاری آن می باشد. اگر جسم سیاه حرارت داده شود، منبعی ایده آل جهت ایجاد تابش الکترومغناطیس در محدوده حرارتی خواهد بود.

جسم سیاه طبق تعریف "شئ ای است که تمامی تابش فرودی را جذب می کند بطوری که هیچ تابش الکترومغناطیسی از آن عبور نکرده و منعکس نیز نمی شود". از اینرو این جسم در دمای پایین کاملاً سیاه به نظر می رسد که این امر دلیل نامگذاری آن می باشد. اگر جسم سیاه حرارت داده شود، منبعی ایده آل جهت ایجاد تابش الکترومغناطیس در محدوده حرارتی خواهد بود.
جسم سیاه عموماً در کالیبراسیون قبل از پرتاب باندهای حرارتی و مادون قرمز سنجنده های فضایی، مورد استفاده قرار می گیرد. این کالیبراسیون معمولاً با استفاده از محیط های خلأ حرارتی انجام می شود. به این منظور، جسم سیاه در حرارت های مختلف واقع شده و تابش آن از طریق یک کلیماتور به سنسورهای حساس در باند های حرارتی منتقل می گردد. با تغییر درجه حرارت و در نتیجه تغییر تنظیم شده میزان تابش جسم سیاه، رفتار سنسورها مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله سنجنده هایی که به این طریق کالیبره شده اند، می توان به کالیبراسیون باند 6 سنجنده Landsat و کالیبراسیون باندهای حرارتی سنجنده MODIS اشاره کرد. شکل زیر شمایی از جسم سیاه مورد استفاده در کالیبراسیون سنجنده MODIS را نشان می دهد.
 •
جسم سیاه مورد استفاده درکالیبراسیون سنجنده MODIS
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی