دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۱۱
چچ

تجهیز طیف سنج

طیف سنج ها تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری چگالی طیفی شار تابشی فرودی مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر می توان گفت که این تجهیز شدت تابش فرودی را به صورت تابعی از طول موج آن تابش ثبت و اندازه گیری می نماید. انواع بسیار متفاوتی از این تجهیز وجود دارد که معمولاً بر حسب محدوده طول موج فعالیت، تکنولوژی مورد استفاده در اندازه گیری و حد تفکیک تقسیم بندی می گردند. دو گروه کلی از طیف سنج ها وجود دارد که با عناوین تک اشعه و زوج اشعه شناخته می شوند. یک طیف سنج زوج اشعه، اقدام به اندازه گیری نسبت شدت در شعاع های مختلف نوری می نماید حال آنکه در طیف سنج های تک اشعه، مقدار مطلق شدت تابش، اندازه گیری و ثبت می شود.

طیف سنج ها  تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری چگالی طیفی شار تابشی فرودی مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر می توان گفت که این تجهیز شدت تابش فرودی را به صورت تابعی از طول موج آن تابش ثبت و اندازه گیری می نماید. انواع بسیار متفاوتی از این تجهیز وجود دارد که معمولاً بر حسب محدوده طول موج فعالیت، تکنولوژی مورد استفاده در اندازه گیری و حد تفکیک تقسیم بندی می گردند. دو گروه کلی از طیف سنج ها وجود دارد که با عناوین تک اشعه و زوج اشعه شناخته می شوند. یک طیف سنج زوج اشعه، اقدام به اندازه گیری نسبت شدت در شعاع های مختلف نوری می نماید حال آنکه در طیف سنج های تک اشعه، مقدار مطلق شدت تابش، اندازه گیری و ثبت می شود.

در مدل های قبلی طیف سنج ها، معمولاً از یک مونوکروماتور  جهت تجزیه و تحلیل طیفی نور ورودی، استفاده می گردید ولی در مدل های جدیدتر، آرایه ای از سنسورهای مختلف نوری بکار گرفته می شود. همچنین برخی از انواع طیف سنج ها نیز از تکنیک تبدیل فوریه بهره می گیرند که عموماً در محدوده امواج مادون قرمز طراحی می شوند. در تشریح کلی عملکرد یک طیف سنج می توان اینگونه بیان کرد که نور ارسالی از منبع نوری، پس از هدایت به یک مونوکروماتور تجزیه شده و تنها بخش باریکی از طول موج این نور، مورد استفاده قرار می گیرد. شدت تابش این بخش از نور، پس از هدایت به شیء مورد نظر، توسط یک فتودیود و یا سایر آشکارسازهای  نوری مورد اندازه گیری قرار گرفته و از این طریق رفتار طیفی آن شیء، مورد بررسی قرار می گیرد.
 اسپکترومتر یک تجهیز اپتیکی است که از آشکارسازها برای اندازه گیری توزیع تابش در یک ناحیه طیفی مشخص استفاده می کند. اسپکترورادیومتر نوع ویژه ای از اسپکترومتر است که می تواند انرژی تابشی (تابندگی و تابیدگی) را اندازه گیری نماید.

طیف سنج ها در رفتار سنجی و کالیبراسیون سنجنده های فضایی، کالیبره و تنظیم نمودن تجهیزات آزمایشگاهی مانند منابع نوری، کره ادغام  و ... کاربرد دارند. همچنین این تجهیز ممکن است جهت انجام مشاهدات طیفی آزمایشگاهی و یا میدانی طراحی شده باشد. یک طیف سنج میدانی می تواند برای اندازه گیری مقدار بازتاب ، عبور ، تابندگی  یا تابیدگی  مورد استفاده قرار گیرد.از مدل های تجاری معروف می توان به تجهیز ASD FieldSpec از شرکت Analytical Spectral Devices Inc. اشاره نمود. این تجهیز رایج ترین ابزار مورد استفاده جهت انجام امور اسپکترورادیومتری میدانی و آزمایشگاهی در کاربردهای سنجش از دور و کالیبراسیون سنجنده های فضایی به حساب می آید. به طور مثال علاوه بر آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه Zurich، گروه سنجش از دور دانشگاه Arizona نیز سه مدل از این تجهیز را در اختیار دارد. این تجهیز که قابل حمل می باشد شامل یک واحد اسپکترومتر، واسط کاربر کامپیوتری و یک فیبر نوری جهت برداشت اطلاعات می باشد.
تجهیز Field Portable Spectroradiometers ساخت شرکت Spectra Vista Corporation، دارای کاربردهای میدانی و آزمایشگاهی می باشد. مدل GER 1500 و GER 3700 از این محصول در آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه Zurich مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز به همراه باتری های صحرایی، شارژر باتری و کابل های مربوطه، در محفظه ای محکم و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی قرار داده می شود. اطلاعات جمع آوری شده به صورت on-line قابل نمایش بر روی صفحه نمایش جهت تفسیر می باشد. داده های اخذ شده در فرمت ASCII قابل انتقال به نرم افزار جانبی مربوطه می باشد. این تجهیز بصورت میدانی نیز قابل اتصال به رایانه های قابل حمل می باشد.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی