شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۷۳
چچ

گونیومتر

"گونیومتر" وسیله ای است که به منظور اندازهگیری زوایا و یا دوران یک شیء در وضعیتهای معلوم زاویهای مورد استفاده قرار میگیرد. این تجهیز بیشترین کاربرد خود را در کالیبراسیون دوربینهای هوایی دارد که در این زمینه به منظور تعیین موقعیت زاویهای دقیق کلیماتورهای مورد استفاده، بکار گرفته میشود. در زمینه کالیبراسیون دوربینهای رقومی هوایی نیز همچنان این تجهیز دارای کاربرد بوده که در ترکیب با سایر تجهیزات کالیبراسیون در آزمایشگاههای معتبر کالیبراسیون مانند Carel Zeiss و DLR مورد استفاده قرار میگیرد.

"گونیومتر" وسیله ای است که به منظور اندازهگیری زوایا و یا دوران یک شیء در وضعیتهای معلوم زاویهای مورد استفاده قرار میگیرد. این تجهیز بیشترین کاربرد خود را در کالیبراسیون دوربینهای هوایی دارد که در این زمینه به منظور تعیین موقعیت زاویهای دقیق کلیماتورهای مورد استفاده، بکار گرفته میشود. در زمینه کالیبراسیون دوربینهای رقومی هوایی نیز همچنان این تجهیز دارای کاربرد بوده که در ترکیب با سایر تجهیزات کالیبراسیون در آزمایشگاههای معتبر کالیبراسیون مانند Carel Zeiss و DLR مورد استفاده قرار میگیرد. در زمینه کالیبراسیون سنجندههای فضایی، نوعی خاص از این گونیومتر که عمدتاً در بررسی BRDF اشیا مورد استفاده قرار میگیرد دارای کاربرد میباشد. تعیین BRDF اشیا در امور کالیبراسیون نیابتی پس از پرتاب سنجنده دارای کاربرد میباشد.
یک مدل اسپکتروگونیومتر توسط دانشگاه Leuvin تولید شده است. یک حلقه ریل افقی آلومینیومی دایره ای به رنگ سیاه (با قطر 1.25 متر) برای جابجایی آزیموتال منبع نور تعبیه شده است. یک کمان قائم نیم دایره ای (به قطر 1.25 متر) به منظور جابجایی زنیتی منبع نور بر روی ریل افقی قرار داده شده است. همچنین یک کمان نیم دایره ای قائم (با قطر 1.05 متر) برای حرکات زنیتی اسپکترورادیومتر درون دو کمان قبلی بر روی یک پایه چوبی مشکی نصب شده است. یک صفحه افقی استیل دورانی با قطر 0.02 متر در مرکز واقع شده که حرکت آزیموتی پایه نگهدارنده نمونه را ممکن می سازد.
 
همچنین مدل دیگری توسط دانشگاه Lethbridge طراحی و تولید شده است. این تجهیز به همراه یک اسپکترورادیومتر که در وضعیتهای متنوع زاویه ای نسبت به ماده مورد بررسی قرار میگیرد، مورد استفاده واقع میشود. همچنین جهت ایجاد شرایط لازم در مورد کنترل و پردازش دادههای جمع آوری شده همزمان با انجام مشاهدات اسپکترومتری از ماده مورد بررسی، مشاهدات متناوبی از سطوح بازتابنده کالیبره شده مانند spectralon محصول labsphere نیز به انجام میرسد. لازم به ذکر است که علاوه بر بررسیهای آزمایشگاهی، این تجهیز در انجام مشاهدات میدانی نیز کاربرد دارد.
 
همچنین نوعی از این تجهیز با کاربرد آزمایشگاهی و میدانی نیز در آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه Zurich کشور سوئیس موجود میباشد. نوع آزمایشگاهی این گونیومتر با عنوان LAGOS و نوع میدانی آن با عنوان FIGOS شناخته میشود. این تجهیز اخیراً با افزودن قابلیتهای جدید قادر به اندازهگیری فاکتورهای بازتابندگی مخروطی بر روی سطح کره (HCRF) نیز میباشد.
نسل دوم تجهیز یاد شده که با عنوان “FIGOSMKII” شناخته میشود شامل دو اسپکترورادیومتر مدل ASD Field spec 3 میباشد که یکی از این دو دستگاه با نشانه روی به سوی سطح مورد اندازهگیری و دیگری با اندازهگیری شار تابشی فرودی در همان زاویه زنیتی و آزیموتی قادر به جمع آوری اطلاعات میباشد. این تجهیز، امکان اندازهگیری توأمان تابش فرودی و تابش بازتاب داده شده با حد تفکیک طیفی بالا و در زوایای یکسان مشاهداتی فراهم میآورد. گونیومتر میدانی طراحی شده توسط آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه Zurich امکان انجام مشاهدات همزمان تابش ورودی و بازتاب شده در زوایای یکسان را فراهم میآورد. این وسیله جهت اندازهگیریهای طیفی به یک اسپکترورادیومتر مدل ASD FieldSpec3 مجهز میباشد. شکل سمت راست نمای بزرگ شده ساختار انجام مشاهدات زوج اشعه را نشان میدهد.
     
یکی از عواملی که منجر به پیچیدگی طراحی مکانیکی گونیومتر میگردد، نیاز به ثابت نگهداشتن تصویر زمینی زاویه میدان دید مشاهدات با تغییر زوایای زینتی و آزیموتی میباشد. تنها در صورتی که سطح مورد مشاهده دارای ساختار مکانی یکنواختی باشد میتوان از این نیاز چشم پوشی نمود که این امر در روش مورد استفاده با دستگاه PARABOLA پیادهسازی شده است. اولین سری از دستگاه PARABOLA اقدام به اندازهگیری در سه باند مختلف طیفی مینمود که دارای زاویه میدان دید 15 درجه بود. نسل بعدی از این دستگاه که با عنوان PARABOLA III شناخته میشود دارای هشت باند مختلف طیفی و زاویه میدان دید 5 درجه است که امکان نمونه برداری توزیع تابش زاویه ای را با دقت بالاتر از زمین و آسمان فراهم میآورد. این دستگاه، تجهیزی بسیار مناسب جهت تعیین فاکتور بازتابندگی جهتی برای مناطق وسیع با ساختار یکنواخت میباشد که از جمله این مناطق میتوان به سایتهای وسیع میدانی که در کالیبراسیون سنجنده های فضائی کاربرد دارند، اشاره نمود.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی