شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۹۵
چچ

موازی ساز - Collimator

کلیماتور تجهیزی است که جهت هدایت اشعه های نوری و ایجاد دسته اشعههای موازی نور بکار برده میشود. تابش نور از روزنه خروجی این تجهیز مشابه با تابش حاصل از منبع نوری واقع در فاصله بینهایت میباشد. این تجهیز به عنوان یکی از اجزای داخلی در بسیاری از تجهیزات دیگر شبیه monochromator ها بکار گرفته میشود، با این حال به عنوان تجهیزی مجزا نیز کاربرد داشته و در اختیار کاربران قرار میگیرد. منبع نوری بکار برده شده در این تجهیز، ممکن است از انواع مختلفی باشد. تابش کلیماتور در محدوده مادون قرمز، توسط جسم سیاه ایجاد میشود. از این رو برخی از مدلهای این تجهیز قابل ترکیب با چنین منابع نوری میباشند. عمدهترین کاربرد کلیماتور در آزمایشگاه کالیبراسیون سنجندههای فضایی، مربوط به تعیین PSF سنجنده و تعیین اثر انحراف نور میباشد. کاربرد عمده این تجهیز، در تست و کنترل CCD ، FLIR و لیزر است. در تست قرارگیری CCDها در صفحه کانونی نیز از این تجهیز میتوان استفاده نمود. این تجهیز جهت تابش موازی، به منابع نقطه ای حساس به نور مرئی و مادون قرمز بکار برده می شود. قطر دهانه خروجی این محصول  و همچنین فواصل کانونی متنوعی آن از جمله ویژگی های فیزیکی می باشد.
کولیماتور به همراه منبع تابش نور مرئی و جسم سیاه
این تجهیز از ترکیب وسایل اپتیکی بازتاب کننده، جسم سیاه و صفحه تارگتهای دوار موتوردار و یا دستی تشکیل شده است. تارگتهای مختلف با الگوهای متنوع و ابعاد گوناگون نیز وجود دارند که این تارگتها را میتوان پس از استقرار بر روی صفحه مدور نگهدارنده تارگت و یا به صورت مجزا با قرار دادن در مقابل جسم سیاه و یا منابع نور مرئی بکار برد. الگوهای مختلف این تارگتها و ابعاد مناسب آن بر حسب نوع کاربرد و نوع سنجنده مورد کالیبراسیون تعیین میگردد.
 
صفحه مدور نگهدارنده تارگت
 این تجهیز در شرایط مختلف دمایی قابلیت عملکرد دارد. به همراه برخی از انواع این محصول، نرم افزار کنترل جانبی آن نیز ارائه می شود. در برخی از انواع کلیماتور قابلیت کنترل اشعه های موازی در خارج از محور مرکزی وجود دارد که به همراه صفحه مدور نگهدارنده تارگت جهت تعیین آزیموت و ارتفاع شعاع نوری بکار برده میشود.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی