سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۶۱
چچ

رادیومتر چند فیلتره چرخنده باند سایه

دستگاه “MFR”، یک وسیله است که بصورت همزمان، اجزای نرمال مستقیم، پراکنده شده و کلی طیف فرودی خورشید را اندازهگیری مینماید. این دستگاه از ترکیبات واسط دیودهای نوری فیلتری مستقل جهت تعیین “Irradiance” در شش طول موج و یک کانال پهن باند، استفاده مینماید که در یک محفظه که از نظر دمایی کنترل میشود، نصب شده است. انتخاب طول موجها، اجازه میدهد که دوباره سازی Irradiance تابیده شده طیفی خورشید و تعیین ضخامت نوری بخار آب، هواویزها و ازن انجام گیرد. این دستگاه شامل دو جز اصلی میباشد: یک detector و یک محفظه الکترونیکی.

رادیومتر چند فیلتره چرخنده باند سایه – MFR - Multi Filter Rotating Shadow band Radiometer
دستگاه “MFR”، یک وسیله است که بصورت همزمان، اجزای نرمال مستقیم، پراکنده شده و کلی طیف فرودی خورشید را اندازه گیری مینماید. این دستگاه از ترکیبات  واسط دیودهای نوری فیلتری مستقل جهت تعیین “Irradiance” در شش طول موج و یک کانال پهن باند، استفاده مینماید که در یک محفظه که از نظر دمایی کنترل میشود، نصب شده است.  انتخاب طول موجها، اجازه میدهد که دوباره سازی Irradiance تابیده شده طیفی خورشید و تعیین ضخامت نوری بخار آب، هواویزها و ازن انجام گیرد. این دستگاه شامل دو جز اصلی میباشد: یک detector و یک محفظه الکترونیکی.

رادیومتر چند فیلتره چرخنده باند سایه
تابش مستقیم یک پارامتر قابل اندازه گیری مستقیم اولیه نیست اما با استفاده از اندازه گیری تابش پراکنده شده و کلی محاسبه می شود. برای ثبت یک رکورد داده، در برخی از انواع این تجهیز در چهار موقعیت باندسایه را اندازه گیری مینمایند. اندازه گیری اول در باندسایه موقعیت نادیر(عمودی، مبداء) انجام می شود. اندازه گیری دوم، سوم و چهارم به ترتیب در باند کناری اول، باند مسدودکننده خورشید و باند کناری دوم انجام می شود. اندازه گیری های کناری برای تصحیح قسمت کورشده آسمان توسط باندسایه انجام می شود. پس از برداشت پایانی، باندسایه به موقعیت اولیه باز میگردد.باندهای اسمی کانال های باریک-باند در طول موج های مختلف (به طور مثال در برخی تجهیزات 415، 500، 615، 673، 870 و 940) اندازه گیری می شوند. از یکی از این اندازه گیری ها ممکن است عمق نوری آئروسل اتمسفر جو در هر طول موج استخراج شود. به نوبه خود ، این عمق نوری ممکن است برای استخراج اطلاعات در مورد توده ستون ازن و بخار آب و همچنین آئروسل و سایر ترکیبات جوی مورد استفاده قرار گیرد. در شکل زیر نحوه ساختار و عملکرد یکی از انواع این تجهیز را مشاهده می نمایید.
 
شمای جانبی رادیومتر چند فیلتره چرخنده باند سایه
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی