یکشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۹۵
چچ

پیرانومتر

توسط این وسیله تابش خورشیدی اعم از مستقیم و پراکنده، در محدوده 0.3-3µ و در یک سطحی افقی اندازه گیری می شود. این سنجنده در مدل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این سنجنده بصورتی طراحی شده است که چگالی شار تابشی خورشید ( در واحد وات بر متر مربع) را در میدان دید (FOV)  180 درجه اندازه گیری می نماید. پیرانومترهای معمولی نیاز به منبع انرژی جهت کار کردن ندارند. بنابر طبقه بندی ها و تعاریف ذکر شده در ISO 9060، سه نوع پیرانومتر با دو نوع تکنولوژی مختلف می توان طبقه بندی کرد:  فناوری حرارتی و فناوری نیمه هادی سیلیکون.
  1. Photodiode-based pyranometer
  2. Thermopile pyranometers
  3. Photovoltaic pyranometer
حساسیت به نور که با عنوان پاسخ طیفی شناخته می شود به نوع پیرانومتر بستگی دارد. شکل زیر پاسخ های طیفی سه نوع پیرانومتر را در رابطه با طیف تابش خورشیدی نشان می دهد. طیف تابش خورشیدی، میزان نور رسیده به سطح زمین در سطح دریا، در ظهر با جرم هوای 1.5 می باشد.
در شکل زیر پیرانومتر تولید شده توسط شرکت Hukseflux نشان داده شده است.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی