شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۶۸
چچ

پیرژئومتر- Pyrgeometer

Pyrgeometer یک وسیله است که طیف تشعشعی مادون قرمز اتمسفر را در محدوده تقریبی 4.5-100 میکرومتر اندازه گیری می نماید. این ابزار نسبت به تشعشعات موج کوتاه و بلند حساسیت متفاوتی دارد که هم برای تست و آزمایش مواد و هم برای کاربردهای جوی طراحی شده است. تشعشعات موج بلند توسط همه اشیاء موجود در زمین ساطع می شود. با این حال، هدف اصلی این تجهیز انجام مشاهدات هواشناسی تابش های جوی و تابش خالص بین زمین و جو است.

Pyrgeometer یک وسیله است که طیف تشعشعی مادون قرمز اتمسفر را در محدوده تقریبی 4.5-100 میکرومتر اندازه گیری می نماید.  این ابزار نسبت به تشعشعات موج کوتاه و بلند حساسیت متفاوتی دارد که هم برای تست و آزمایش مواد و هم برای کاربردهای جوی طراحی شده است. تشعشعات موج بلند توسط همه اشیاء موجود در زمین ساطع می شود. با این حال ، هدف اصلی این تجهیز انجام مشاهدات هواشناسی تابش های جوی و تابش خالص بین زمین و جو است.
 •
شکل 1- پیرژئومتر - Pyrgeometer
این تجهیز بر اساس این اصل عمل می کند که انرژی تابشی به انرژی گرمایی تبدیل می شود که می توان آن را با استفاده از ترموپیل اندازه گیری کرد. سازه آن شامل یک گنبد سیلیکونی برای جداسازی پرتوهای موج بلند از تابش موج کوتاه خورشیدی در طول روز است. یک فیلتر مداخله گر با خاصیت خلاء رسوبی وجود دارد که دارای محدوده انتقال تقریبا 3.5 تا 50 میکرومتر بوده و یک قفسه محافظ برای به حداقل رساندن گرم شدن تجهیز در طول تابش خورشیدی است. از ترمیستورها برای نظارت بر دمای گنبد، قفسه و تابش مادون قرمز حرارتی محیط استفاده می شود. یک آشکارساز که با رنگ مشکی پوشانده شده است، سیگنال خالص را از منابع مختلف از جمله گسیل انرژی از قسمت گنبدی، قفسه و اشیائی موجود در میدان دید خود تشخیص می دهد. تشعشع دریافتی توسط آشکارساز جذب می شود و گرما در بدنه تجهیز جریان می یابد. شیب حرارتی در سراسر ترموپیل ولتاژ ایجاد می کند که متناسب با میزان تابش خالص است. دامنه طیفی از تشعشعات دریافتی توسط فیلتر محدود می شود تا انرژی خورشیدی نامطلوب را از بین ببرد. بنابراین ، تابش مادون قرمز حرارتی را می توان در وات در هر متر مربع اندازه گیری کرد.
 
شکل 2- اجزاء اصلی پیرژئومتر
تابش های اتمسفری از بخارات آب ، ابرها و دی اکسید کربن، فاکتورهای اندازه‌گیری محوری این تجهیز می باشند. همچنین این تجهیز برای کاربرد در تحقیق درباره تست مواد و کاربردهای سنسورهای مورد استفاده در مشاهدات مربوط به هواپیماها در دمای پایین نیز استفاده می شود.
 
شکل 3- پیرژئومتر نصب شده در محیط
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی