شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۸۷
چچ

پیرهلیومتر - Pyrheliometer

پیرهلیومتر تابش مستقیم خورشید را در باند 0.2-3µ اندازه گیری می کند. با ورود انرژی خورشیدی به داخل این تجهیز از طریق دریچه تعبیه شده و هدایت آن به ترموپیلی که گرمای ورودی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند، داده ها ذخیره می شوند. به وسیله فرمول های محاسباتی سیگنال ولتاژ به واحد وات بر متر مربع تبدیل میشود. این وسیله برای محاسبه و اندازه گیری ضخامت اپتیکی جو و مقدار بخار آب موجود در جو (در لحظه گذر ماهواره) بکار می رود و برای پایش جو و تعیین میزان آلودگی پیکسل به غبار، لکه های ابر، ابرهای نازک پرسا ( Cirrus) و بخار آب کاربرد دارد.

پیرهلیومتر تابش مستقیم خورشید را در باند 0.2-3µ اندازه گیری می کند. با ورود انرژی خورشیدی به داخل این تجهیز از طریق دریچه تعبیه شده و هدایت آن به ترموپیلی که گرمای ورودی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند، داده ها ذخیره می شوند. به وسیله فرمول های محاسباتی سیگنال ولتاژ به واحد وات بر متر مربع تبدیل میشود. این وسیله برای محاسبه و اندازه گیری ضخامت اپتیکی جو و مقدار بخار آب موجود در جو (در لحظه گذر ماهواره) بکار می رود و برای پایش جو و تعیین میزان آلودگی پیکسل به غبار، لکه های ابر، ابرهای نازک پرسا (Cirrus) و بخار آب کاربرد دارد.
 •
شکل 1 - پیرهلیومتر
اما عموماً کاربردهای این تجهیز در آب و هوا و اقلیم شناسی تخصصی و مشاهدات اقلمیمی عمومی، تحقیق و تست مواد و ارزیابی کارآیی تجهیزات فتوولتائیک و وسیله های جمع کننده نور خورشید برای مصارف مختلف مثل باطری های خورشیدی  است.
 
شکل 2 – نمایی شماتیک از پیرهلیومتر
این تجهیز معمولاً روی یک رهگیر خورشیدی نصب می شود. ازآنجایی که این تجهیز فقط دیسک نوری را می بیند، باید روی وسیله ای سوار شود که مسیر خورشید را تعقیب می کند.
 
شکل3 – نصب پیرهلیومتر بر روی تعقیب کننده مسیر خورشید
مشخصات اندازه گیری های انجام شده توسط پیرهلیومتر منوط به استانداردهای سازمان استاندارد جهانی (ISO) و سازمان هواشناسی جهانی (WMO) می باشد. هدف از مقایسه های جهانی مقادیر سنجیده شده توسط پیرهلیومترها که هر پنج سال یک بار در مرکز تابش جهانی در داووس انجام می شود، اطمینان از تبادل درست بین المللی در مرجع رادیومتری جهانی است. در خلال این رویداد همه مشارکت کننده ها تجهیزات، تعقیب کننده خورشیدی و سیستم ثبت داده خود را برای اندازه گیری همزمان تابش خورشیدی با گروه استاندارد جهانی به داووس می اورند
    شکل 4 – گردهمایی جهانی برای کالیبراسیون پیرهلیومترها در داووس
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی