شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۸۶
چچ

نمایانی سنج – Visibility Sensor

این سنجنده، جهت اندازه گیری پدیداری جو مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین این وسیله به نام “meteorological optical range (MOR)” که با اندازه گیری مقدار نور پراکنش شده توسط ذرات ( دود، غبار، مه، باران و برف ) موجود در هوا که از داخل یک حجم نوری نمونه عبور می نمایند، نیز شناخته می شود.

این سنجنده، جهت اندازه گیری پدیداری جو مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین این وسیله به نام “meteorological optical range (MOR)” که با اندازه گیری مقدار نور پراکنش شده توسط ذرات ( دود، غبار، مه، باران و برف ) موجود در هوا که از داخل  یک حجم نوری نمونه عبور می نمایند، نیز شناخته می شود. در واقع این تجهیز یک وسیله فعال الکترواپتیکال می باشد که میزان دید را با استفاده از محاسبه میزان ضرائب میرایی اشعه نوری که از میان یک توده هوای مشخص عبور می کند محاسبه می نماید. هر ذره موجود در توده هوا، مثل قطره باران، غبار، برف، مه و غیره این ضرائب را تحت تاثیر قرار می دهند. طراحی دوشاخه این سنجنده ها خطاهای محاسبه را حذف کرده و کالیبراسیون آن را ساده تر می نماید. این عملیات با استفاده از یک دیود گسیل کننده طول موج مادون قرمز انجام می شود که حجم نمونه توده هوای اتمسفری میان دو سنجنده را هدف می گیرد.
 
شکل 1- تجهیز نمایانی سنج
اگرچه این وسیله به صورت اختصاصی در فرودگاه ها در سامانه اندازه گیری گستره دید باند (RVR) طراحی شده است اما برای اندازه گیری کمیت گستره نوری هواشناسی (MOR) تا 75 کیلومتر نیز مورد استفاده قرار میگیرد. اگر داده های به دست آمده از این تجهیز با یک سنجنده تابش پس زمینه (BLS) ترکیب شود، میزان نور محیط نیز قابل اندازه گیری می باشد. داده های خروجی این دستگاه به عنوان پارامترهای ورودی نرم افزارهای تصحیحات اتمسفری نظیر 6S و MODTRAN مورد استفاده قرار گرفته و امکان محاسبه پارامتر AOD که در کالیبراسیون سنجنده های فضایی بسیار حیاتی است نیز مهیا می شود. سیستم نمایانی سنج - که شامل یک فرستنده، گیرنده و پردازنده است - قابلیت مشاهده را تعیین می کند. فرستنده نور را به صورت هندسه مخروطی دو بار در ثانیه ارسال می کند. سپس نور بین ذرات موجود در هوا پراکنده می شود. حجم سه چهارم یک فوت مکعب هوا برای محاسبه دید است. گیرنده با سنجش میزان نور پراکنده شده، آن را به پردازنده ارسال میکند. پردازنده سپس بر اساس فرمول های موجود میزان قابلیت دید افقی را مشخص می کند. به این عملیات نمایانی سنجی می گویند که پردازنده میانگین دید یک دقیقه ای را محاسبه می کند.
 
شکل 2- نحوه عملکرد و اجزاء یک نمایانی سنج
از آنجا که نور شب در طول شب تغییر می کند، برخی از سیستم ها دارای سنسور روز / شب هستند که به پردازنده می گوید چه موقع باید شرایط تاریک تر را حساب کند. این سنسورها برای محافظت از آنها در برابر پرندگان و بارندگی، دارای سرپوش بوده و طراحی آن ها رو به پایین است. یک سنجنده دما در قسمت پردازنده قرار دارد که وقتی دما خارج از محدوده مشخصی قرار میگیرد، سیستم را مطلع می سازد. این محدوده دمایی است که کامپیوتر و سنجنده ها داغ شده و یا دچار اختلال می شوند.
 
شکل 3- قسمت فوقانی نمایانی سنج
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی