دوشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۸۰
چچ

تابش سنج خالص – Net Radiometer

تابش سنج خالص وسیله ای است که برای اندازه گیری مقدار انرژی گرمایی تشعشعی و نیز برای اندازه گیری تشعشع نور (net) در سطح زمین کاربرد دارد. نام رادیومترنت از این حقیقت ناشی می شود که تصور شده جهت اندازه گیری تشعشع فرودی (incoming) منهای تشعشع فرستاده شده به سمت بالا (upwelling) بکار می رود. اگرچه مدلهای مختلفی از این وسیله موجود است، اما عمومی ترین مدل که در تحقیقات علمی از آن استفاده می شود، مدل 4 جزئی می باشد. این مدل جهت اندازه گیری 4 جزء مجزا از بیلان انرژی سطح بکار می رود.

تابش سنج خالص وسیله ای است که برای اندازه گیری مقدار انرژی گرمایی تشعشعی و نیز برای اندازه گیری تشعشع نور (net) در سطح زمین کاربرد دارد. نام رادیومترنت از این حقیقت ناشی می شود که تصور شده جهت اندازه گیری تشعشع فرودی (incoming) منهای تشعشع فرستاده شده به سمت بالا (upwelling) بکار می رود. اگرچه مدلهای مختلفی از این وسیله موجود است، اما عمومی ترین مدل که در تحقیقات علمی از آن استفاده می شود، مدل 4 جزئی می باشد. این مدل جهت اندازه گیری 4 جزء مجزا از بیلان انرژی سطح بکار می رود. که عبارتند از: “Swin” یا تشعشع کلی خورشید، “Swout” یا تشعشع بازتابش شده خورشید، “Lwin” یا مادون قرمز تابش شده به وسیله آسمان و “Lwout” یا مادون قرمز تابیده شده به وسیله سطح زمین. با استفاده از این اجزاء، پارامترهایی مثل، آلبیدو، دمای آسمان، دمای سطح زمین و تشعشع نت (مقدار نت همه چگالیهای SW و LW) می تواند محاسبه شود. نوع عمومی رادیومتر نت نیاز به منبع انرژی ندارد.
 
شکل 1 تابش سنج خالص Net Radiometer
مشخصات فنی مهم در انتخاب یک تابش سنج خالص، دامنه تغییرات دمایی ملموس، دامنه ثبت توان، سنجنده دمایی مورد استفاده، دامنه طیفی عماکرد، حساسیت طیفی، پاسخ دهی آزیموتی، پاسخ دهی زاویه ای، زمان پاسخ دهی، پایداری در ثبت و اندازه گیری، چگونگی رفتار خطی پاسخ دهی، امپدانس الکترونیکی مدار و محدوده دمایی قابل استفاده در محیط می باشد. در حقیقت این وسیله ترکیب یک پایرونومتر و پیرژئومتر میباشد. بنابراین جهت بررسی ویژگیهای فنی این تجهیز بایستی به ویژگیهای مربوط به پایرونومتر و پیروژئومتر توجه نمود.
این تجهیز به وسیله یک سنجنده ترموپیل عمل میکند که دارای اتصالات دوگانه گرمایی و سرمایی در قسمت های فوقانی و تحتانی آن می باشد. اختلاف دمای بین دو گیرنده که متناسب با تابش خالص می باشد، تبدیل به ولتاژ می شود. شکل خاص گیرنده ها گیرنده ها که از پوشش تفلون به صورت کروی ساخته شده اند براساس زاویه طراحی شده واکنش متناسب را پدید می آورد. پوشش تفلون علاوه بر اینکه میزان صدمات در محل نصب در محیط بیرونی را کاهش می دهد، یک پاسخ طیفی باثبات را از محدوده فرابنفش تا مادون قرمز دور از امواج الکترومغناطیس را ارائه می دهد. (بین 200 نانومتر تا 100 میکرومتر). عمده کاربرد این تجهیز علاوه بر مدل های هواشناسی، کالیبراسیون سنجنده های فضایی و تهیه پروفایل های اتمسفر جهت طراحی باندهای طیفی ماهواره های سنجشی می باشد.
این تجهیز باید در محلی نصب شود که امکان جداسازی و حمل و نقل و نظافت آن به راحتی مهیا شود. بهتر است سنجنده در ارتفاع مشخصی از سطح زمین نصب شده تا ضمن برداشت یک محیط کامل (نسبت به ابعاد گیرنده ها) از تماس با اشیا و دست انسان ها نیز دور باشد.
شکل 2 نصب تابش سنج خالص در محیط طبیعی
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی