دوشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۷۱
چچ

سپیدایی سنج - Albedometer

حسگر آلبیدومتر ترکیبی از دو حسگر تشعشع یا پیرانومتر می باشد که حسگر بالایی جهت اندازه گیری میزان تابش کلی خورشید و حسگر رو به پایین میزان تابش منعکس شده از سطح را اندازه گیری می نماید. حسگر فوق می تواند میزان تابش در طیف بین 310 تا 2800 نانومتر را اندازه گیری نماید.

حسگر آلبیدومتر ترکیبی از دو حسگر تشعشع یا پیرانومتر می باشد که حسگر بالایی جهت اندازه گیری میزان تابش کلی خورشید و حسگر رو به پایین میزان تابش منعکس شده از سطح را اندازه گیری می نماید. حسگر فوق می تواند میزان تابش در طیف بین 310 تا 2800 نانومتر را اندازه گیری نماید.
این سنجنده که از دو پیرانومتر تشکیل شده است برای بدست آوردن نسبت نور بازتابیده به تابش فرودی (در تمام جهات) مورد استفاده قرار می گیرد. سپیدایی یا تابش انعکاسی یک سطح با استفاده از مقادیر این دو سنجنده محاسبه می شود. نسبت بین تابش انعکاس داده شده به تابش کلی سپیدایی (آلبدو) خورشیدی را مشخص نموده و کاملاً به مشخصات سطح بازتاب دهنده و توزیع جهتی تابش خورشیدی فرودی بر سطح بستگی داشته و مقدار به دست آمده به صورت درصد گزارش می شود. هرچه سطح روشن تر باشد این مقدار بیشتر و هرچه سطح تیره تر باشد مقدار آن کمتر می باشد.
شکل 1- سپیدایی سنج (آلبدومتر)
مولفه های مهم در شناخت و انتخاب یک سپیدایی سنج (آلبیدومتر) شامل ترموکوپل های مورد استفاده، محدوده طیفی عملکرد، پاسخ آزیموتی، پاسخ زاویه ای، زمان پاسخدهی، توان اندازه گیری، دقت اندازه گیری، میزان ثبات در اندازه گیری، حساسیت، امپدانس و دمای قابل عمل در محیط می باشد. نتایج به دست آمده از این تجهیز در بسیاری از موارد از جمله مدل های هواشناسی، ارزیابی مشخصات محیطی پدیده های مختلف، کالیبراسیون سنجنده های فضایی و غیره کاربرد دارد. این تجهیز در محیط های مختلف قابلیت استفاده را داشته و بهتر است در یک ارتفاع مشخص از سطح زمین نصب و استفاده شود.
 
شکل 2- نصب سپیدایی سنج (آلبدومتر) در محیط طبیعی
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی