دوشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۶۹
چچ

نفیلامیتر (کدورت سنج) - Nephelometer

کدورت سنج وسیله ای جهت اندازه گیری ذرات معلق در یک مایع یا گاز می باشد. این دستگاه با بکارگیری پرتو نور و مجموعه ای از دتکتورهای نوری در یک طرف ( معمولا 90 درجه) از منبع پرتو نوری کار می نماید. چگالی ذرات تابعی از نور منعکس شده از ذرات به دتکتورها می باشد. تا اندازه ای، مقدار نور منعکس شده از یک چگالی داده شده از ذرات به خواصی نظیر شکل، رنگ و بازتاب پذیری آنها وابسته است.

کدورت سنج وسیله ای جهت اندازه گیری ذرات معلق در یک مایع یا گاز می باشد. این دستگاه با بکارگیری پرتو نور و مجموعه ای از دتکتورهای نوری در یک طرف ( معمولا 90 درجه) از منبع پرتو نوری کار می نماید. چگالی ذرات تابعی از نور منعکس شده از ذرات به دتکتورها می باشد. تا اندازه ای، مقدار نور منعکس شده از یک چگالی داده شده از ذرات به خواصی نظیر شکل، رنگ و بازتاب پذیری آنها وابسته است.
 •
شکل 1- نفیلامیتر (کدورت سنج)
 •
همچنین به این وسیله که در مطالعات جوی مورد استفاده قرار می گیرد “Gas-phase nephelometers” می گویند و اطلاعاتی در خصوص پدیداری (visibility) و آلبیدو جو به محققان می دهد. همچنین در کشف دود و دیگر ذرات معلق ناشی از سوختن، کاربرد دارد. قابلیت این تجهیزات در این است که می توانند ذرات با غلظت پایین (تا 0.005 درصد) را کشف نمایند.
این دستگاه یک تجهیز رقومی بسیار کارآمد جهت اندازه گیریهای کوتامدت و بلند مدت ضرایب پراکنش هوآویزهای جو و آزمایشگاه می باشد. این وسیله همچنین مناسب برای اندازه گیری های مربوط به آب و هوا، پدیداری (Visibility) و کیفیت هوا می باشد. این وسیله در برخی مدل ها حساس به ضرایب پراکنش کوچکتر 10-7* متر1-0.2 می باشد. در برخی مدل ها حتی امکان اندازه گیری سیگنالهای کل و بازگشتی نیز وجود دارد. این دستگاه تحت کنترل یک رایانه می باشد.
  •
شکل 2- نفیلامتر (کدورت سنج) تک کاناله
 •
امکان اندازه گیری ضریب پراکنش (Bscat) هوای اطراف در فضای باز و همنین اندازه گیری دقیق ضریب پراکنش هوای خشک نیز در برخی مدل ها وجود دارد. در برخی مدل ها این وسیله از یک ورودی نمونه برداری مارپیچی برای جدا نمودن ذرات بزرگتر از 2.5 میکرون جهت رسیدن به استاندارد PM 2.5 استفاده می نماید. بعلاوه یک محفظه اندازه گیری گرمایی، نمونه های هوا را برای رسیدن به مقدار رطوبت مورد نظر خشک می نماید. یک سنسور رطوبت در چمبر هوای نمونه قرار داده شده است. با اندازه گیری نور پراکنش شده در زاویه 170 درجه، ضریب میرایی پراکنش، “Bscat”، تا حد مگا متر کاهش می یابد. با بکار گیری یک فاکتور تبدیل، “Bscat” محاسبه می شود. ضرایب Bmass یا Bscat بصورت مستقیم از روی صفحه LCD قرائت می شوند. زمان، تاریخ، فشار بارومتریک و دمای بیرون و داخل، RH و پارامترهای مهم دیگر دستگاه، بر روی خروجیهای موازی دستگاه جهت اخذ، قابل دسترسی می باشند.
 • 
شکل 3- نمودار نحوه عملکرد یک نفیلامیتر (کدورت سنج)
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی