شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۲۴۶
چچ
فرایند سنجش از دور

فرایند سنجش از دور

سیستم های سنجش از دور اطلاعات یک عارضه در سطح زمین را از طریق آنالیز انرژی منعکس شده یا گسیل شده از آن استخراج می نمایند.
نمایش فرایند  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> از لحظه دریافت انرژی تا انتشار اطلاعات، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل 1 - نمایش فرایند سنجش از دور از لحظه دریافت انرژی تا انتشار اطلاعات در میان کاربران
منبع انرژی منعکس شده توسط شی ممکن است خورشید یا خود سیستم های سنجش از دور باشد (الف). برای مثال، سیستم های رادار، پالس های ریزموج را روی عوارض سطح زمین می تابانند. انرژی تابش کننده روی سطح باید مسیر جو را طی نماید (ب). اثرات جو در برخورد با این انرژی، با توجه به طول موج انرژی و شرایط جوی تغییر می نماید. وقتی که انرژی به شی می رسد، بخش از آن منعکس می شود و بر می گردد، بخشی نیز از طریق شی منتقل شده و جذب می گردد. اشیاء، انرژی جذب شده را مجددا به صورت حرارت بازگسیل می نمایند.

آنگاه انرژی گسیل شده یا منعکس شده از سطح (پ) با جو فعل و انفعال نموده و از آن عبور می نماید (ت) تا توسط سیستم سنجنده آشکار گردد. سیستم های سنجنده انرژی دریافتی از شی را بوسیله ی فیلم (نگاتیو عکاسی)، آشکار سازهای الکترونیکی (اسکنرها، دوربین های رقومی و غیره) یا آنتن های رادار (رادار) آشکار نموده و آن را به عنوان یک تصویر فیزیکی یا داده ی رقومی قابل تبدیل به تصویر، ثبت می نمایند.

سپس داده های ثبت شده به منظور تولید محصولات داده ای جهت نمایش و آنالیز بیشتر، تولید می شوند. این محصولات شامل تصاویر رقومی یا عکس، موزاییک تصاویر (چندین تصویر که با هم ترکیب می شوند تا منطقه ای بزرگتر از یک صحنه یا scene را در بربگیرند)‌ و عکس-نقشه های تطابق داده شده با نقشه های استاندارد از لحاظ هندسی، می باشند(f). یک یا چند نمونه از این نوع تکنیک ها مانند، تفسیر بصری، بهبود تصاویر رقومی و طبقه بندی خودکار ممکن است با این محصولات اعمال گردند تا اطلاعات بیشتری در مورد عارضه ی مورد نظر بدست آید.
به شکل معمول،‌ داده های سنجش از دور از یک یا چند سنجنده، به کمک داده هایی از منابع دیگر، که به نام داده های جانبی یا کمکی (ancillary data) نامیده می شوند، ‌مانند اندازه گیری های زمینی در عملیات میدانی یا اطلاعات موجود درباره ی شرایط میدانی مثل نقشه های زمین شناسی، نقشه های خاک و خلاصه گزارش های آماری تجزیه و تحلیل می شوند. این داده های کمکی و همچنین نتایج آنالیز آنها، عموما در داخل یک سیستم GIS ذخیره می گردند. در حالیکه سیستم های پردازش حرفه ای سنجش از دور، ابزارهای تخصصی را برای آنالیز پیشرفته ی تصاویر ارائه می دهند، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر است تا قابلیت های پردازش تصویر نیز ارائه دهد.

نتایج تفسیر و آنالیز، برای ساخت محصولات اطلاعاتی مناسب با کاربردهای مد نظر کاربر استفاده می گردند(h). محصولات اطلاعاتی ممکن است شامل نقشه ها، خلاصه های جدول وار، تصاویر، ارائه های چند رسانه ای و وب گاه ها باشند. آنها ممکن است در قالب نسخه سخت (hard copy)، یا قالب رقومی، ‌یا تهیه شده به شکل فایل های داده ای به منظور ورود به دیگر سیستم های اطلاعاتی مانند GIS باشند.
مرحله ی نهایی در فرآیند سنجش از دور، انتقال چرخه ی اطلاعات به سمت کاربر می باشد(i). نهایتا، برای آنکه اطلاعات ارزشمند باشد، باید به شکلی دربیاید تا افراد بتوانند با استفاده از آن، تصمیم گیری های لازم را بعمل آورند. تصمیم هایی مانند اینکه در کجا باید جاده ساخت یا ‌چه مقدار جنگل باید برداشت گردد. لازم به توضیح است که سنجش از دور می تواند به عنوان یکی از چند منبع مورد استفاده به منظور تهیه ی نقشه یا تخمین یک کمیت بکار رود. یک آینده نگری در توجیه گردآوری و آنالیز داده های سنجش از دور این است که از برخی نقطه نظرات، ‌اطلاعات بدست آمده از طریق این داده ها، ‌کاربرد عملی داشته باشند. دریافت کنندگان ممکن است یک گروه با امکان دسترسی به اطلاعات ویژه یا آنکه عموم مردم باشند. علاوه برآن، دسترسی الکترونیکی از طریق اینترنت، چرخه ی اطلاعات را بیش از پیش ساده تر و ارزان تر از گزارش های سنتی کاغذی نموده است.

منابع انرژی:
اطلاعاتی که می توانند از داده های سنجش از دور استخراج گردند، ‌بستگی به نوع انرژی دارد که سیستم های سنجش از دور آشکار می نمایند. شکل انرژی قابل آشکار شدن در سنجش از دور، ‌انرژی الکترومغناطیس است. نور مرئی، اشعه x، مادون قرمز، ریزموج، و ماوراء بنفش،همگی اشکالی از انرژی الکترومغناطیس هستند. انرژی الکترومغناطیس،‌ در یک شکل موجی، دارای دو مؤلفه ی الکتریکی و مغناطیسی می باشند. (شکل-2)
دو مولفه الکتریکی و مغناطیسی طیف الکترومغناطیس، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل 2 - دو مولفه الکتریکی و مغناطیسی طیف الکترومغناطیس
مولفه های میدان های الکتریکی و مغناطیسی تشعشع الکترومغناطیس
طول موج (λ )، فاصله از قله ی یک موج تا قله ی موج بعدی است و فرکانس (تواتر)‌، تعداد نقاطی است که از یک نقطه ی ثابت در واحد زمان، عبور می نمایند. طول موج و فرکانس انرژی الکترومغناطیس، به شکل زیر به هم مرتبط هستند:
c=fλ
ضرب طول موج و فرکانس یک موج الکترومغناطیس، معادل با سرعت نور (c) یعنی 3 X 108 متر بر ثانیه می باشد. انرژی الکترومغناطیس می تواند هم با طول موج و هم با فرکانس آن مشخص گردد. محدوده ی اندازه ی طول موج امواج الکترومغناطیس از امواج رادیویی با طول موج چند متر تا امواج مرئی با طول موج های میکرومتر و میلیونیم متر تغییر می نماید.در جدول زیر واحد های رایج اندازه گیری طول موج فهرست شده اند.
جدول 1 - یکاهای اندازه گیری طول موج برحسب متر
 یکاهای اندازه گیری طول موج برحسب متر، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
هرچه طول موج انرژی اکترومغناطیس کمتر باشد،‌فرکانس آن بیشتر و به تبع آن، انرژی آن نیز بیشتر می باشد.در حالت عمومی، تشعشع الکترومغناطیس یا انرژی بالا،توانایی نفوذ بیشتری دارد.برای مثال، اشعه ایکس با فرکانس بالا می تواند از میان بافت های نرم بدن انسان عبور نماید، در حالیکه فرکانس های پایین تر که مربوط به نور مرئی می باشند، قادر به چنین نفوذی نمی باشند.

منابع

Remote Sensing and Image Interpretation, 2nd.ed.by T.M.Lilesand and R.W.Kiefer.
© 1987 John Wiley and Sons,Inc.Reprinted with permission of john Wiley and Sons,Inc.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات