پنجشنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۶۲
چچ

تهیه نقشه خطوط ساحلی دریای خزر

تهیه نقشه خطوط ساحلی و توزیع بارمعلق دریای خزر

این پروژه بنا بر تقاضای سازمان بنادر و کشتیرانی درسال 1378 انجام شد. به علت قابلیت تصاویر ماهواره ای در بررسی تغییرات مرز پیکره های آبی با استفاده از ثبت تغییرات و اختلاف های بازتابش الکترومغناطیسی، استفاده از این تصاویر بهترین روش برای مطالعه میزان پیشروی و پسروی آب دریای خزر می باشد. در این پروژه تغییرات خطوط ساحلی از آستارا تا رامسر با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT، سنجنده TM و ترکیب باندی متنوع و بازتاب طیفی آنها در سال های مختلف، همچنین میزان توزیع بار معلق آب دریا مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت نقشه خطوط ساحلی این منطقه تهیه شد.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : منطقه ای موضوع پروژه :  پوشش آب
تاریخ شروع: مهر 1378 تاریخ خاتمه: اواخر 1378
متولی : سازمان بنادر و کشتیرانی مجری : مرکز سنجش از دور ایران

هدف پروژه : 1- تهیه نقشه خط ساحلی دریای خزر حد فاصل آستارا تا رامسر.
2- تهیه نقشه توزیع بار معلق دریای خزر حد فاصل آستارا تا رامسر.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات