شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۱۹۸
چچ

تهیه نقشه لندفرم وکاربری زمین استان سیستان و بلوچستان

تهیه نقشه لندفرم وکاربری زمین استان سیستان و بلوچستان

این پروژه سنجش از دور در سال 1380 برای وزارت مسکن و شهرسازی کشور تعریف گرفت که توسط مرکز سنجش از دور ایران عملیاتی شد. بر اثر فعالیت های انسانی و پدیده های طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر بوده که سرعت و تنوع این تغییر و تحول در بعضی از مناطق بیش از سایر نواحی است. از این رو برای مدیریت بهینه و آگاهی از نسبت تغییرات کاربری اراضی، استفاده  از اطلاعات بروز تصاویر ماهواره ای یک ضروریات محسوب می شود. در این پروژه از تصاویر ماهواره ای لندست برای آشکارسازی و ارزیابی تغییرات شناخته شده، استفاده می شود. درابتدا تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده TM با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 منطقه بعنوان پایه اطلاعات دارای مختصات زمینی وهر نقطه دارای طول وعرض جغرافیایی مشخص  گردید وسپس لایه های کاربری اراضی شامل مناطق شهری و روستایی، رودخانه، پوشش گیاهی بصورت متراکم و کم تراکم، مراتع، مناطق بدون پوشش و مناطق صنعتی آن توسط طبقه بندی با نظارت و بدون نظارت استخراج گردید. درمرحله بعدعوارض خطی مانند جاده، خطوط راه آهن، رودخانه و غیره جدا شده ودر پایان نقشه شکل زمین منطقه شامل تپه های ماسه ای، بیرون زدگی ها، مخروط افکنه ها، بدلند، کوه ها، چاله ها، پهنه های نمکی، تهیه گردید.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : استانی موضوع پروژه : تهیه نقشه های لندفرم و کاربری زمین
تاریخ شروع: مرداد 1380 تاریخ خاتمه: اواخر 1382
متولی : وزارت مسکن و شهرسازی مجری : مرکز سنجش از دور ایران
هدف پروژه : تهیه نقشه کاربری اراضی کل استان سیستان و بلوچستان با استفاده از جدیدترین تصاویر ماهواره ای ETM
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات