شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۰۱
چچ

بررسی تغییرات سطح رسوب گذاری دریاچه ارومیه

بررسی تغییرات سطح رسوب گذاری دریاچه ارومیه

این پروژه سنجش از دور، در سال 1381 به کارفرمایی شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا اجرا گردید. در این پروژه از باندهای مختلف طیف الکترومغناطیسی از جمله مادون قرمز تصاویر ماهواره ای برای اندازه گیری کیفیت آب و رسوبات آن استفاده شد. علت استفاده از این باندها تغییر خصوصیات انعکاسی آب به جهت وجود مواد معلق و رسوبات موجود در آن است. در این پروژه میزان رسوب گذاری دریاچه ارومیه در طی دوره های مختلف در نزدیکی سواحل و اطراف میانگذر آن بصورت کیفی حداقل در 10 سطح با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM درسال های 1992-1987 و ETM مربوط به سال 2001 در سه دوره زمانی تعیین گردید. سپس موقعیت جزایر دریاچه ارومیه در سال 2001 با تصاویر ماهواره ای ETM تعیین شده است. با استفاده از این تصاویر ماهواره ای در دوره زمانی 1992-1987 TM و 2001 ETM، تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه بصورت پسروی و پیشروی تعیین گردید.


AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : منطقه ای موضوع پروژه : پوشش آب
تاریخ شروع : مهر 1381 تاریخ خاتمه : اویل 1382
متولی : شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) مجری : مرکز سنجش از دور ایران
هدف پروژه : 1- تعیین میزان رسوب گذاری دریاچه ارومیه در طی دوره های مختلف در نزدیکی سواحل و اطراف میانگذر این دریاچه بصورت کیفی حداقل در 10 سطح با استفاده از اطلاعات رقومی سنجنده TM سال 92-1987 و ETM سال 2001 (سه دوره زمانی)
2- تعیین موقعیت جزایر موجود در دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ETM سال 2001 (سه دوره زمانی)
3- تعیین تغییرات سطح دریاچه ارومیه در طی دوره های مختلف با استفاده از اطلاعات رقومی سنجنده TM سال 92-1987 و ETM سال 2001 (سه دوره زمانی)
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات