شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۴۷
چچ

تهیه نقشه های سطح زیر کشت گندم استان قزوین

تهیه نقشه های سطح زیر کشت گندم استان قزوین براساس تصاویر ماهواره سالهای زراعی 82 -81

این پروژه در سال1381 انجام شد که کارفرمای آن وزارت جهاد کشاورزی بوده است. یکی دیگر از کاربردهای مهم استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیه نقشه مناطق مستعد کشاورزی است که می تواند در برآورد میزان محصولات زیر کشت، کنترل فرسایش خاک و مناطق تحت خطر شوری، بررسی مواد آلی خاک، روند آبیاری و زهکشی زمینها و درنهایت مدیریت بهینه محصولات کشاورزی موثر باشد. دراین پروژه سنجش از دور از تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده ETM برای تهیه نقشه های سطح زیرکشت گندم در زمین های کشاورزی قزوین در طی سالهای زراعی 82-81 استفاده شده است.

•••
محدوده پروژه : استانی موضوع پروژه : نقشه سطح زیر کشت گندم
تاریخ شروع : اسفند 1381 تاریخ خاتمه : مهر 1382
متولی : مرکز سنجش از دور ایران مجری : وزارت جهاد کشاورزی
هدف پروژه : تامین نقشه های سطح زیر کشت گندم بر اساس تصاویر ماهواره ای در طی سال های زراعی 82-81 مربوط به استان قزوین
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات