شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۱۸۲
چچ

مکانیره نمودن اطلاعات شبکه کابل در سطح استان تهران

مکانیره نمودن اطلاعات شبکه کابل در سطح استان تهران

درسال 1381، کارفرمای این پروژه شرکت مخابرات ایران بوده است. دراین پروژه سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای نقشه های 58 مرکز تلفن شهری تهران با مقیاس 1:2000 که قابلیت خروجی نقشه هایی با مقیاس های مختلف و اطلاعات شبکه کابل بصورت مکانیزه را داشته، تهیه گردید. سپس براساس این اطلاعات اصلاح شبکه موجود آبونه بر پایه نقشه های 1:2000 مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح کانال های تهران بررسی و نقشه های 1:2000 و کانال های مرکزی مکانیزه گردید و سپس به منظور برقراری یک مرکز مخابرات، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به پیشنهاد شرکت مخابرات مطابق وضعیت موجود، ایجاد گردید.

AWT IMAGE

•••

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : ملی موضوع پروژه : مکانیزه نمودن اطلاعات شبکه کابل
تاریخ شروع : شهریور 1381 تاریخ خاتمه : مهر 1382
متولی : شرکت مخابرات استان تهران مجری : مرکز سنجش از دور ایران
هدف پروژه :
1- تهیه نقشه های 58 مرکز تلفن شهری تهران بر مبنای مقیاس 1:2000 با قابلیت دریافت خروجی با مقیاسهای مختلف و مکانیزه نمودن اطلاعات شبکه کابل
2- بررسی و اصلاح شبکه موجود آبونه بر اساس نقشه های 1:2000
3- بررسی و اصلاح نمودن کانال های تهران
4- مکانیزه نمودن نقشه های 1:2000
5- مکانیزه نمودن کانال های کل تهران
6- بررسی و مکانیزه نمودن نقشه های کانال مرکزی
7- GIS نمودن یک مرکز مخابرات به پیشنهاد شرکت مخابرات مطابق وضعیت موجود
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات