شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۴۵۸
چچ

تهیه نقشه های کاربری و لندفرم فیروزکوه و دماوند

تهیه نقشه های کاربری و لندفرم فیروزکوه و دماوند

این پروژه درسال 1382 به کارفرمایی وزارت مسکن و شهرسازی انجام شد. در این پروژه سنجش از دوری از تصاویر ماهواره ای IRS(Pan),LISSIII, ETM با قدرت تفکیک های مکانی متفاوت استفاده گردید. طبقه بندی بدون نظارت و نظارت شده برروی این تصاویر اعمال و کاربری اراضی مناطق دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش بصورت جنگل، زمینهای زراعی و مراتع بصورت پرتراکم وکم تراکم، مناطق شهری و روستایی، مراکز صنعتی و غیر صنعتی تهیه شد. نقشه های لندفرم منطقه شامل مخروط افکنه، بیرون زدگی ها، دشتهای دامنه ای و سیلابی و پهنه های آبی، عوارض خطی مانند جاده ها، راه آهن و سایر عوارض جدا شده و درنهایت بصورت نقشه رقومی کاربری و لندفرم منطقه فیروزکوه و دماوند ایجاد گردید.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : منطقه ای موضوع پروژه : نقشه کاربری اراضی و لندفرم فیروزکوه و دماوند
تاریخ شروع : مهر 1384 تاریخ خاتمه : اسفند 1384
متولی : مسکن و شهرسازی مجری : سازمان فضایی ایران
هدف پروژه :
تهیه نقشه کاربری اراضی، لندفرم و نقشه عوارض خطی برای شهرستان های فیروزکوه و دماوند با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(Pan),LISSIII, ETM در مقیاس 1:50000
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات