یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۷۱۷۷
چچ
موقعیت مکانی چیست؟

موقعیت مکانی چیست؟

موقعیت در لغت عبارت است از جایگاه، محل و وضعیت. موقعیت مکانی، موقعیت و محل یک نقطه در فضای فیزیکی را نشان می دهد.

موقعیت مکانی چیست؟

موقعیت در لغت عبارت است از جایگاه، محل و وضعیت. موقعیت مکانی، موقعیت و محل یک نقطه در فضای فیزیکی را نشان می دهد. به عبارت ساده تر موقعیت یا مکان برای شناسایی یک نقطه در فضای فیزیکی مانند سطح زمین یا جاهای دیگر استفاده می شود. بر همین اساس، عمل پیدا کردن مکانِ جایی یا چیزی، مکان یابی نامیده می شود.

وقعیت جغرافیایی چیست؟

موقعیت و مکان هر نقطه بر روی کره زمین، موقعیت جغرافیایی نامیده می شود. به عبارت دیگر برای انجام هر فعالیت جغرافیایی نیاز به دانستن مکان و موقعیت هر نقطه بر روی کره زمین داریم. این مکان، همان موقعیت جغرافیایی آن نقطه نامیده می شود. موقعیت جغرافیایی، قراردادی است که بر اساس آن هر نقطه از سطح کره زمین دارای مکان مشخص خواهد بود. این موقعیت برای هر نقطه از کره زمین منحصر به فرد بوده و هیچ دو نقطه ای را به لحاظ موقعیت جغرافیایی در سطح کره زمین، نمی توان مشابه یکدیگر یافت.


طول و عرض جغرافیایی، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع متوسطه


موقعیت جغرافیایی یک نقطه بر روی کره زمین را با طول و عرض جغرافیایی می توان مشخص نمود. قبل از معرفی واژه های طول و عرض جغرافیایی بهتر است با چند مفهوم پایه آشنا شویم.


خط استوا:
خط استوا دایره ای فرضی است که مانند کمربندی به دور کره زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیمکره مساوی شمالی و جنوبی تقسیم می کند.

مدار:
مدارها دایره های فرضی اند که به موازات مدار استوا بر روی کره زمین رسم شده اند و هرچه به سمت قطب شمال یا جنوب می رویم کوچک تر می شوند. مدار استوا بزرگترین مدار است و به عنوان مدار صفر درجه (مدار مبدأ) در نظر گرفته می شود. مدار قطب (شمال یا جنوب)۹۰ درجه می باشد و بقیه مدارها بین صفر تا ۹۰ درجه شمالی یا ۹۰ درجه جنوبی درجه بندی می شوند.


مدار استوا و سایر مدارات، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع متوسطه
مدار استوا و سایر مدارات


نصف النهار:

نصف النهارات نیم دایره هایی هستند که از قطبین زمین می گذرند و هر نصف النهار با نصف النهار مقابل خود تشکیل یک دایره می دهد. هر نقطه از سطح کره زمین یک نصف النهار مخصوص به خود را دارد به عبارت دیگر از هر نقطه روی کره زمین یک نصف النهار عبور می نماید.
نصف النهار مبدا:
بنا به قرارداد، نصف النهاری که از رصد خانه گرینویچ در انگلستان می گذرد به عنوان نصف النهار مبدا یا نصف النهار گرینویچ شناخته می شود. نصف النهار گرینویچ به عنوان نصف النهار صفر درجه در نظر گرفته می شود.

نصف النهار مبدا، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع متوسطه


طول و عرض جغرافیایی:

عرض جغرافیایی هر نقطه بر روی کره زمین که آن را با (ϕ) نشان می دهند، زاویه بین مدار استوا و مدار عبور کرده از آن نقطه می باشد. طول جغرافیایی هر نقطه بر روی کره زمین که آن را با (λ) نشان می دهند، زاویه بین نصف النهار مبدا و نصف النهار عبوری از آن نقطه می باشد.

طول و عرض جغرافیایی، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع متوسطه
طول و عرض جغرافیایی نقطه A بر روی کره زمین

اگر طول و عرض جغرافیایی یک نقطه معلوم باشد، موقعیت جغرافیایی آن نقطه بر روی کره زمین مشخص است.

چرا نیاز به تعیین موقعیت جغرافیایی داریم؟

وقتی در شهر یا خارج از شهر رانندگی می کنیم، ممکن است هر لحظه گم شویم. کشتی ها و هواپیما ها نیاز دارند موقعیت خود را در هر لحظه بدانند. کوهنوردان برای دوری از سرگردانی در کوهها و کاهش خطر گم شدن نیاز به دانستن موقعیت خود دارند. برای رسیدگی به مشکلات ملکی باید محل دقیق املاک مشخص باشد. دکل های نفتی یا انتقال نیرو یا دکل های مخابراتی را باید در موقعیت های مشخصی بسازند. اگر محل دقیق بروز حوادث مشخص باشد، گروه های امداد در زمان کمتر به محل رسیده و جان انسانهای زیادتری نجات می یابد. تمام این موارد و بسیاری موارد دیگر که در آن نیاز به دانستن موقعیت و مکان داریم، اهمیت تعیین موقعیت را به روشنی نشان می دهد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات