شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۸۱۳
چچ
تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی

اقلیم به شرایط آب و هوایی گفته می شود که در هر منطقه حاکم می باشد. این شرایط شامل مشخصات هواشناسی است که در آن منطقه حاکم می باشد. مانند جهت و سرعت باد، میزان و نحوه بارش، درجه حرارت محیط، فشار هوا،‌ میزان رطوبت و برخی دیگر از مشخصه های اتمسفر و هواشناسی. تلفیق این ویژگی ها ساختار اقلیمی یک منطقه را شکل می دهد.

 1. تعریف اقلیم
اقلیم به شرایط آب و هوایی شامل مشخصات هواشناسی گفته می شود که در هر منطقه حاکم می باشد. مانند جهت و سرعت باد، میزان و نحوه بارش، درجه حرارت محیط، فشار هوا،‌ میزان رطوبت و برخی دیگر از مشخصه های اتمسفر و هواشناسی. تلفیق این ویژگی ها ساختار اقلیمی یک منطقه را شکل می دهد. در اقلیم شناسی، به تأثیرات این عوامل بر روی انسان نیز می پردازد و آن را مد نظر قرار می دهد.
زمین و اقلیم های متفاوت آن
تصویر شماره 1: زمین و اقلیم های متفاوت آن
 1. اقلیم های فلات ایران
بطور کلی و با اندازه گیری میانگینی از مواردی که در بخش قبل ذکر شد، برای نقاط مختلف فلات ایران، می توان این فلات را از نظر دما و رطوبت به چهار اقلیم تقسیم کرد.
 • الف) اقلیم سرد وخشک در شماشرق ایران « خراسان رضوی».
 • ب) اقلیم سرد و مرطوب د رشمالغرب ایران « آذربایجان».
 • ج) اقلیم گرم و خشک در جنوبشرقی ایران « سیستان و بلوچستان»
 • د) اقلیم گرم و مرطوب « خوزستان»

اقلیم گرم و مرطوب استوایی
تصویر2: اقلیم گرم و مرطوب استوایی

و یا تقسیم بندی های دیگری برای اقلیم های فلات ایران ذکر کرد:

 • الف) اقلیم معتدل و مرطوب در سواحل خزر.
 • ب) اقلیم سرد و کوهستانی در مناطق کوهستانی غرب ایران.


اقلیم سرد کوهستانی، ، مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع متوسطه
تصویر شماره 3 : اقلیم سرد کوهستانی

 • ج) اقلیم گرم و مرطوب در سواحل جنوبی ایران.
 • د) اقلیم گرم و خشک در فلات مرکزی ایران.

اقلیم گرم و خشک «بیابانی»
تصویر شماره 4: اقلیم گرم و خشک «بیابانی»

تعریف تغییرات اقلیمی

با وقوع تغییرات طولانی مدت و بسیار آرام در اندازه هر کدام از عوامل تشکیل دهنده اقلیم و به مرور زمان، اقلیم هر منطقه،‌ تغییر می یابد. این تغییرات عمدتأ به عوامل طبیعی بستگی دارد،‌ اما در دهه های اخیر و با ورود گازهای گلخانه ای به اتمسفر،‌ موجب ایجاد تغییر در درجه حرارت و در نتیجه میزان رطوبت اتمسفر شده و به این ترتیب،‌ تغییرات اقلیمی در بسیاری از نقاط کره زمین بوجود آمده است.
 1. نتایج و عوارض تغییرات اقلیمی
تغییر اقلیم که از تغییر در مقدار عوامل تشکیل دهنده آن ناشی می شود، موجب تغییر در دیگر عوامل تشکیل دهنده اقلیم و دیگر عناصر تشکیل دهند محیط زیست شده و بر زندگی نوع بشر و دیگر موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان در آن منطقه می گردد، تاثیر می گذارد. با تغییر در هر کدام از عوامل تشکیل دهنده اقلیم، عوامل دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و تغییراتی در آنها نیز رخ می دهد. مانند بالا رفتن درجه حرارت که موجب خشکی هوا و در نتیجه خشکسالی در بسیاری مناطق می گردد. به علت آنکه محیط زیست ما متأثر از عوامل تعیین کننده اقلیم است،‌ لذا با تغییر در این عوامل، انتظار تغییر در محیط زیست خود را داریم. بنابراین شرایط زندگی ما که وابسته به محیط زیست ما است، با تغییر شرایط اقلیمی تغییر می نماید.

شمایی از <strong class='sis-keyword'>تغییر اقلیم</strong> در اثر عملکرد انسان
تصویر شماره 5: شمایی از تغییر اقلیم در اثر عملکرد انسان

شناسایی اقلیم ها با فناوری سنجش از دور

فناوری سنجش از دور با استفاده از تصاویر چند طیفی و رقومی و دید گسترده بر روی بخش های بزرگی از سطح زمین، امکان پردازش این تصاویر را داشته و می تواند اطلاعات زیادی را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از تصاویر استخراج نماید. برخی باندهای طیفی داده های ماهواره ای مانند باند حرارتی، اطلاعات حرارتی سطح زمین، پوشش گیاهی یا آب ها را در اختیار ما می گذارند. با تهیه نقشه از وضعیت پوشش گیاهی،‌ می توان وضعیت زمین را از نظر میزان رطوبت مورد بررسی قرار داد. همچنین بسیاری از عوامل اقلیمی را می توان با تصاویر ماهواره ای و با پردازش این تصاویر اندازه گیری نمود و به این ترتیب، نوع اقیلم هر منطقه را مشخص و تعیین کرد.

رابطه <strong class='sis-keyword'>تغییر اقلیم</strong> و تغییر محیط زیست
تصویر شماره 6: رابطه تغییر اقلیم و تغییر محیط زیست

 1. مطالعه تغییرات اقلیمی با فناوری سنجش از دور
با شناسایی و مشخص کردن اقلیم و ویژگی های آن برای نقاط مختلف، و با رصد آن ها در طول زمان، بخصوص در دوره های زمانی طولانی، می توان هر گونه تغییری را در هر کدام از این عوامل شناسایی و اندازه گیری کرده و همچنین با ارزیابی تأثیر هر کدام از این عوامل بر روی دیگر عوامل و تعیین نتیجه ای که این تأثیر گذاری دارد،‌ می توان تغییر اقلیم را در هر کدام از این تغییرات مشخص نمود.

تغییر محیط زیست با تغییر اقلیم
تصویر7: تغییر محیط زیست با تغییر اقلیم

 1. مطالعه نوسانات اقلیمی با فناوری سنجش از دور
عوامل مؤثر در اقلیم در مناطق مختلف، تحت تأثیر عوامل دیگری همچون فصول مختلف تغییر نیز می نماید. با تغییر فصل که با تغییر دما و رطوبت همراه است، موجب تغییر موقت اقلیمی شده که تا چندین ماه دوام می آورد و پس از اتمام آن و گذشت سال و بازگشت به شرایط قبل، دوباره اقلیم قبلی حاکم می گردد. این گونه تغییرات دوره ای اقلیم به عنوان نواسات اقلیمی نامیده می شود که در بسیاری از نقاط زمین، بخصوی در اقلیم هایی مانند اقلیم مدیترانه ای بخوبی نمایان و مشخص است. ماهواره ها با تصویر برداری در دوره های زمانی کوتاه مدت می توانند این تغییرات را ثبت نموده و پس از تصویر برداری تکراری از یک منطقه و با پردازش آنها با روش های سنجش از دوری، اطلاعات اقلیمی را ثبت و ضبط نموده و به این ترتیب، تغییرات اقلیمی محیط مورد نظر از این تصاویر استخراج نمود.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات