شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۵۸
چچ

سامانه های الکترواپتیکی با توان تفکیک مکانی بالا

سامانه های الکترواپتیکی با توان تفکیک مکانی بالا

AWT IMAGE

حداکثر وضوح سنجنده ها با قدرت تفکیک مکانی بالا، در حدود 10 متر (زیر 100 متر) تعریف شده است. اینگونه داده ها اغلب به طور همزمان در حالت های تصویربرداری پانکروماتیک و چند طیفی همراه با سهم قابل توجهی از باند طیف نوری مادون قرمز بدست می آیند. تصویر برداری برخی از این ماهواره ها به طور منظم در طول یک یا دو هفته اتفاق افتاده و برخی از ماهواره های سنجش از دور مدرن این گروه توانایی تصویربرداری از منطقه براساس خواسته کاربر را دارا می باشند. در هر دو حالت تصویر برداری، آرشیو اطلاعات گسترده ای از اینگونه تصاویر ماهواره ای از زمان راه اندازی ماهواره قابل دسترس است. تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا بیشتر به منظور تولید و بروزرسانی نقشه هایی با مقیاس 25000 :1 تا 100000 :1 مناسب هستند. برخی از کاربردهای اینگونه تصاویر ماهواره های مشاهده زمین به شرح زیر است :

  • نقشه برداری و برنامه ریزی منطقه ای
  • نظارت بر توسعه شهری
  • نقشه های پوشش، کاربری اراضی و ارزیابی تغییرات
  • نقشه پایش پوشش گیاهی
  • نقشه برداری از مناطق کشاورزی و طبقه بندی محصولات کشاورزی
  • نقشه برداری از مناطق جنگلی و طبقه بندی اکوسیستم جنگل
  • نقشه اثرات بلایای طبیعی
  • نقشه زمین شناسی و ژئومورفولوژی
  • تولید مدل ارتفاعی زمین

فهرست برخی از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا

آرشیو داده تفکیک مکانی (متر) تعداد باند سنجنده ماهواره
2015 10,20,60 13 MSI Sentine-2A
2014 30,3.7 12,8 CAVIS,SWIR WorldView-3
2013 15,30 9 OLI Landsat 8
2011 56 4 AWiFS ResourceSat2
2011 23.5 4 LISS-III ResourceSat2
2011 5.8 1 LISS-IV ResourceSat2
2011 5.8 3 LISS-IV ResourceSat2
2008 6.5 5 MS RapidEye
2006 10 4 AVNIR-2 ALOS
2002 10,20 4 HRG MS SPOT 5
2000 15,30,90 14 ASTER TERRA
1999 15,30,60 8 +ETM Landsat 7
1998 20 4 HRVIR MS SPOT 4
1997 23,70 4 LISS-III IRS-1D
1985 80 4 MSS Landsat 5
1985 30,120 7 TM Landsat 5
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات