یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۴۵۳
چچ

سامانه های الکترواپتیکی با توان تفکیک مکانی بسیار بالا

سامانه های الکترواپتیکی با توان تفکیک مکانی بسیار بالا

AWT IMAGE

در این دسته، حداکثر وضوح سنجنده های مشاهده زمین با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا، در حدود 1 متر تعریف شده است. اینگونه داده های بسیار حجیم با دارا بودن اطلاعات بسیار زیادی از پدیده های زمینی قابل برداشت، اغلب در حالت تصویر برداری پانکروماتیک بدست می آیند. اما در برخی موارد نیز از ترکیب حالت های پانکروماتیک و چند طیفی حاصل می گردند. اینگونه داده ها برای تولید و بروزرسانی نقشه های با مقیاس 5000 : 1 تا 25000 : 1 مناسب هستند. برخی از کاربردهای اینگونه تصاویر به شرح زیر است :

  • نقشه برداری دقیق
  • مطالعات شهری
  • مدل های سه بعدی از شهر ها
  • کشاورزی دقیق
  • برنامه ریزی و طراحی زیرساخت های خطی
  • نقشه ریزساخت های حمل و نقل
  • نقشه پراکندگی پوشش گیاهی
  • نقشه فرسایش خاک
  • نقشه های صنعت بیمه
  • تولید مدل ارتفاعی زمین

فهرست برخی از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بسیار بالا

آرشیو داده تفکیک مکانی (متر) تعداد باند سنجنده ماهواره
2016 1 1 Imager TeLEOS-1
2014 3.2 4 PMC-2 MS Geofen-2
2014 0.8 1 PMC-2 PAN Geofen-1
2014 6 4 NAOMI MS SPOT7-Azersky
2014 1.5 1 NAOMI PAN SPOT7-Azersky
2014 1.24 8 MS WorldView-3
2014 0.31 1 PAN WorldView-3
2009 1.84 8 MS WorldView-2
2009 0.5 1 PAN WorldView-2
2008 2 4 MS GeoEye-1
2008 0.5 1 PAN GeoEye-1
2007 0.5 1 PAN WorldView-1
2006 2.5 1 PRISM ALOS
2003 4 4 MS OrbView-3
2003 1 1 PAN OrbView-3
2001 2.4 4 MS QuickBird
2001 0.6 1 PAN QuickBird
1999 4 4 MS IKONOS
1999 1 1 PAN IKONOS
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات