یکشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۳۲۰
چچ

اندازه گیری MTF سیستم های تصویربرداری

تشکیل تصویر توسط سامانه های اپتیکی از دیر باز پر چالش ترین مسئله در مباحث اپتیکی بوده است. سامانه های اپتیکی و الکترونیکی مورد استفاده در تصویربرداری هیچگاه ایده آل نبوده و نیستند و همین عامل میزان کیفیت تصاویر ثبت شده را تحت تاثیر قرار می دهد.

تشکیل تصویر توسط سامانه های اپتیکی از دیر باز پر چالش ترین مسئله در مباحث اپتیکی بوده است. سامانه های اپتیکی و الکترونیکی مورد استفاده در تصویربرداری هیچگاه ایده آل نبوده و نیستند و همین عامل میزان کیفیت تصاویر ثبت شده را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از روش ها برای بیان کیفیت سامانه های تصویربرداری، بررسی شکل انتقال اپتیکی و تمایز میان توزیع شدت جسم و تصویر ثبت شده در فضای فوریه است که تابع انتقال اپتیکی (OTF) نام دارد. تابع انتقال اپتیکی یک تابع مختلط است که دامنه آن را تابع انتقال مدولاسیون (MTF) و فاز آن را تابع انتقال فاز (PTF) می نامند. تابع انتقال مدولاسیون معمولا به شکل یک نمودار با محور عمودی بهنجار شده با بیشینه واحد و محور افقی فرکانس فضایی (عکس فاصله یا تعداد پیکسل در واحد طول) بیان می شود. نمودار حاصل معرف کیفیت سامانه تصویربرداری است؛ به نحوی که هرچه تابع انتقال مدولاسیون (MTF) یک سامانه تصویربرداری در فرکانس های فضایی مختلف مقادیر بیشتری داشته باشد، آن سامانه از کیفیت بالاتری برخوردار است. در این حالت در واقع تصویر حاصل به جسم نزدیکتر و سطح زیر تابع انتقال بزرگتر خواهد بود.
 
روش های مختلفی برای اندازه گیری تابع انتقال وجود دارد. از تمام روش های معرفی شده، اندازه گیری MTF با استفاده از لبه کج که مبتنی بر تبدیل فوریه است، به دلیل مزایایی نظیر سهولت در چیدمان اندازه گیری، کم هزینه بودن انجام آزمون، عدم نیاز به محاسبات پیچیده و... از اهمیت بیشتری برخوردار است.
برای اندازه گیری MTF سامانه های تصویربرداری در آزمایشگاه از روش لبه کج به تجهیزات و نرم افزارهای خاصی نظیر منبع نور یکنواخت، موازی ساز، الگوی لبه کج و نرم افزار محاسباتی نیاز است. با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه ملی سنجش از دور به تجهیزات لازم و همچنین بهره مندی از نرم افزار محاسباتی مناسب که توسط کارشناسان آزمایشگاه ملی سنجش از دور توسعه داده شده است، امکان انجام این تست برای انواع محموله های تصویربرداری هوایی و فضایی در محدوده طول موجی مرئی و مادون قرمز نزدیک در دما و فشار آزمایشگاه وجود دارد.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات