۰۰:۰۰ ۲۱۴۰
چچ
آشنایی با کاربردهای فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان

آشنایی با کاربردهای فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان

آشنایی با کاربردهای فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان

لوگوی <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع <strong class='sis-keyword'>دانشجویان</strong> در پرتال سنجش ازدور

سرفصل های آموزش کاربردهای فناوری سنجش از دور در مدرسه سنجش از دور موارد زیر را شامل می گردد.

 1. هواشناسی
 1. منابع آبی
 1. زمین شناسی
 1. مخاطرات طبیعی
 1. پوشش گیاهی و جنگل ها
 1. شناسایی آفات جنگلی
 2. امنیت غذایی
 3. آفات و بیماری های نباتی
 4. پایش بیماری ها
 1. باستانشناسی
 1. مقدمه ای بر سنجش از دور از ابرطیفی
 2. مقدمه‌ای‌ بر رادار و سیستم‌های راداری
 1. آزمایشگاه سنجش از دور
 1. کتابخانه های طیفی موجود در سطح جهان
 1. پایش ماهواره ای محیط های شهری
 2. سنجش از دور و فناوری های نوین
 1. روش شناسایی پدیده های مختلف و تولید محصولات سنجش از دور
 1. معرفی نرم افزارهای کاربردی
 1. معرفی برخی تحلیل های کاربردی GIS
 2. کاربردهای فناوری سنجش از دور در کشاورزی
 1. کاربردهای فناوری سنجش از دور در محیط زیست
 1. سامانه های شناسایی صید غیر مجاز مبتنی بر GIS (قسمت سوم)

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات