۰۰:۰۰ ۳۶۹۹
چچ
آشنایی با کاربرد های فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان

آشنایی با کاربرد های فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان

آشنایی با کاربرد های فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان


سرفصل های آموزش کاربردهای فناوری سنجش از دور در مدرسه سنجش از دور موارد زیر را شامل می گردد.

 1. هواشناسی
 1. منابع آبی
 1. زمین شناسی
 1. مخاطرات طبیعی
 1. پوشش گیاهی و جنگل ها
 1. شناسایی آفات جنگلی
 2. امنیت غذایی
 3. آفات و بیماری های نباتی
 4. پایش بیماری ها
 1. باستانشناسی
 1. مقدمه ای بر سنجش از دور از ابرطیفی
 2. مقدمه‌ای‌ بر رادار و سیستم‌های راداری
 1. آزمایشگاه سنجش از دور
 1. کتابخانه های طیفی موجود در سطح جهان
 1. پایش ماهواره ای محیط های شهری
 2. سنجش از دور و فناوری های نوین
 1. روش شناسایی پدیده های مختلف و تولید محصولات سنجش از دور
 1. معرفی نرم افزارهای کاربردی
 1. معرفی برخی تحلیل های کاربردی GIS
 2. کاربردهای فناوری سنجش از دور در کشاورزی
 1. کاربردهای فناوری سنجش از دور در محیط زیست
 1. سامانه های شناسایی صید غیر مجاز مبتنی بر GIS (قسمت سوم)
 2. معیارها و روش های ارزیابی عملکرد سامانه های تصویربرداری
 3. مکانیابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از داده های سنجش از دور
 4. ماهواره های سنتینل 2، تعداد باند ها و کاربرد ترکیب آنها
 5. طیف سنجی خاک
 6. کاربرد محصولات سنجش از دور در مکان یابی محل احداث سدها
 7. معرفی روش‌ های رایج مدلسازی و پهنه‌ بندی ریسک آتش سوزی
 8. تلفیق سنجش از دور و سیستم‌ های اطلاعات مکانی در اندازه‌ گیری تغییرات هیدرولوژیکی
 9. مطالعه جزیره گرمایی شهری (مطالعه موردی؛ استان تهران)


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات