۰۰:۰۰ ۳۰۲۸
چچ

دستور العمل ارایه رایگان تصاویر ماهواره ای

دستور العمل ارایه رایگان تصاویر ماهواره ای

دستورالعمل اجرایی ارایه رایگان داده های ماهواره ای به دانشجویان و اعضای هیات علمی

ماده 1 شرایط کلی:

دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای هیات علمی کلیه دانشگاهها اعم از دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، شبانه، علمی کاربردی، دانشکده مستقل، پژوهشکده و کلیه موسسات و مراکز پژوهشی مشمول این دستورالعمل هستند. دانشجویان ایرانی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خارج از کشور نیز با ارایه معرفی نامه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشمول این دستورالعمل خواهند بود. موضوع پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی باید منطبق بر نیازهای کشور باشد و درصورت امکان تکراری نباشد. موضوع پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی باید ماهیت پژوهشی داشته و جنبه اجرایی نداشته باشد.

ماده 2 روش درخواست اطلاعات:

1- دانشجویان

دانشجوی متقاضی تصاویر ماهواره ای، پس از تصویب پیشنهاد پروژه پایان نامه خود توسط گروه، اقدام به تهیه معرفی نامه ای به امضای رئیس دانشکده، معاون پژوهشی و یا مدیر گروه می نماید. سپس یک نسخه پیشنهاد تصویب شده پروژه پایان نامه را تهیه، منطقه مورد مطالعه را مشخص و فرم تعهدنامه شماره یک را تکمیل و به همراه سایر مدارک به سازمان فضایی ایران ارایه می دهد. سازمان پس از بررسی مدارک کامل، اطلاعات درخواستی را تولید و به دانشجوی متقاضی تحویل می نماید. حداکثر مدت مقرر برای تحویل یک نسخه پایان نامه به سازمان فضایی ایران جهت نگهداری در آرشیو ملی، دو ماه پس از تاریخ دفاعیه می باشد.

2- اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی می توانند پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه، دانشکده و یا مرکز پژوهشی متبوعه، یک نسخه از طرح پژوهشی و یا آموزشی خود را که به تایید مرکز پژوهشی دانشگاه مربوطه رسیده است، تعیین دقیق منطقه مورد نیاز و تکمیل فرم تعهد نامه شماره دو مدارک مذکور را به سازمان فضایی ایران ارایه نمایند.سازمان پس از بررسی مدارک و در صورت کامل بودن، اطلاعات مورد درخواست را تولید و به متقاضی تحویل می نماید. حداکثر مدت مقرر برای تحویل یک نسخه گزارش نتیجه کار به سازمان فضایی ایران جهت نگهداری در آرشیو ملی دو ماه پس از تاریخ اتمام می باشد. طرح پژوهشی و یا آموزشی اعضای هیات علمی نباید جنبه تجاری و انتفاعی داشته باشد.

ماده 3 تعیین منطقه و نوع تصاویر مورد درخواست:

مدیریت امورکاربران با مطالعه پیشنهاد پایان نامه دانشجویی و یا طرح پژوهشی اقدام به شناسایی منطقه مورد مطالعه، مقیاس مطالعه و تایید نوع تصاویر می کند.

در هر صورت میزان تصاویر ارایه شده از میزان مشخص شده دراین دستورالعمل تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 1: قبول درخواستهای خارج از موضوع ماده 4 این دستورالعمل منوط به بررسی مدیریت امورکاربران و ارایه پیشنهاد به بالاترین مقام سازمان (و یا مسئولی که به وی تفویض اختیار شده) و اخذ مجوز موردی می باشد.

تبصره 2: سازمان در رد و یا قبول کلیه درخواستهای مجاز می باشد.

تبصره 3: تامین محیط انتقال اطلاعات رقومی (لوح فشرده) به عهده متقاضیان می باشد.

ماده 4 نوع و تعداد تصاویر:

نوع و تعداد تصاویر قابل ارایه به صورت رایگان برای پروژه های دانشجویی و طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی بشرح زیر است :

  • تصاویر با قدرت تفکیک بالا : حداکثر 2 سین پوشش منطقه ای و حداکثر 2 تاریخ

  • تصاویر با قدرت تفکیک پایین: حداکثر 10 گذر و 10 تاریخ

تبصره1: این دستورالعمل در خصوص سایر تصاویری که در گذشته به صورت موردی تهیه شده و در آرشیو ملی سازمان فضایی ایران موجود باشد و همچنین تصاویر سنجنده های ماهواره های جدید، با توجه به قدرت تفکیک مکانی مشابه، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره2: کلیه تصاویر موضوع این دستورالعمل به صورت رقومی و روی لوح فشرده ارایه شده و تهیه نسخه چاپی به عهده استفاده کننده خواهد بود.

ماده 5 مسئولیت ها:

1- دانشجویان و اعضای هیات علمی که از سازمان تصاویر ماهواره ای دریافت می کنند، موظف به حفظ و نگهداری تصاویر دریافتی بوده وحق واگذاری به غیر و یا استفاده از این تصاویر در سایر پروژه ها و طرح ها را ندارند.

2- دانشجویان اعضای هیات علمی موظفند پس از اتمام پروژه، کلیه تصاویر دریافتی از سازمان را به معاونت پژوهشی موسسه آموزشی و یا پژوهشی ذیربط و یا مدیریت گروه تحویل داده و رسید دریافت نمایند. موسسه آموزشی مذکور به استثنای پروژه های پایان نامه دانشجویی و طرح های پژوهشی، مجاز به بهره برداری از این تصاویر نمی باشد.

3- دانشجویان و اعضای هیات علمی که از سازمان تصاویر ماهواره ای دریافت می کنند، موظف به تحویل یک نسخه پایان نامه یا گزارش و نتایح پروژه خود به سازمان فضایی می باشند.

تبصره1: در هر صورت مسئولیت تحویل یک نسخه از پایان نامه دانشجویی و یا گزارش طرح پژوهشی به عهده ذینفع بوده ودر صورت امتناع، به عهده موسسه آموزشی ویا پژوهشی ذیربط خواهد بود.

تبصره2: درصورت امتناع دانشجو و یا عضو هیات علمی از تحویل نتایح کار خود و یا در صورت استفاده مغایر با اهداف این دستورالعمل، سازمان اختیار تام دارد ضمن پیگرد لازم از ارایه هرگونه تصویر ماهواره ای به دانشجویان و اعضای هیات علمی موسسه آموزشی و یا پژوهشی ذیربط خودداری نماید.

مدارک لازم جهت دریافت رایگان داده های ماهواره ای
  1. ارائه معرفی نامه از دانشگاه یا مراکز آموزش عالی مربوطه
  2. ارائه یک نسخه کامل از طرح پیشنهادی تصویب شده
  3. ارائه فرم تکمیل شده تعهدنامه

توضیح : جدول مربوط به فرم تعهدنامه در زمان حضور متقاضی، ارائه مدارک و بر حسب داده های ماهواره ای موجود در آرشیو سازمان فضایی ایران تکمیل می گردد.
AWT IMAGE
 به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23344، داخلی 2311 تماس حاصل نمایید
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب پایان نامه های دانشجویی