یکشنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۱:۱۸ ۲۲۰
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، آبان 98

آبان ماه 1398

بازگشت
13980821-1222PM


ساعت : 1222PM، تاریخ: 13980821
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره noaa-18
13980820-1233PM

ساعت : 1233PM، تاریخ: 13980820
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره noaa-18

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات