دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۵۶ ۳۵۷۷
چچ
آرشیو تصاویر ماهواره ای AQUA-TERRA/MODIS

آرشیو تصاویر ماهواره ای AQUA-TERRA/MODIS

نمایه تصاویر ماهواره ای TERRA و AQUA با سنجنده MODIS که در مرکز فضایی ماهدشت به طور روزانه اخذ می گردد. در بخش زیر کاربر می تواند با انتخاب تاریخ دلخواه، تصاویر ماهواره ای مادیس مورد نظر را مشاهده نماید.

لوگوی  <strong class='sis-keyword'>آرشیو تصاویر ماهواره ای</strong> Aqua-Terra/Modis
.

دایره المعارف


نمایه تصاویر ماهواره ای TERRA و AQUA با سنجنده MODIS که در مرکز فضایی ماهدشت به طور روزانه اخذ می گردد. در بخش زیر کاربر می تواند با انتخاب تاریخ دلخواه، تصاویر ماهواره ای مادیس مورد نظر را مشاهده نماید.


فروردین 1401

سال 1400 سال 1393
اردیبهشت 1401 سال 1399 سال 1392
خرداد 1401 سال 1398 سال 1391
سال 1397 سال 1390
سال 1396 سال 1389
سال 1395
سال 1394

مقدمه
به معنی اسپکترو رادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط یک ابزار مهم ماهواره های Terra (EOS AM-1) و Aqua (در EOS PM-1) است. ماهواره Terra در مدار قطبی خورشید آهنگ از طرف قطب شمال به جنوب حرکت کرده و در هنگام صبح از خط استوا عبور می کند. در حالیکه طراحی مدار ماهواره Aqua به گونه ای است که از قطب جنوب به سمت قطب شمال حرکت کرده و در بعدازظهر از خط استوا عبور می کند.


ماهواره Terra
شکل-1: ماهواره Terra


ماهواره Aqua
شکل-2: ماهواره Aqua


این دو ماهواره با یکدیگر هر 1 تا 2 روز، کل سطح کره زمین را مشاهد و پایش می کنند. داده ها دریافت شده درک ما را از پویایی شرایط کره زمین و فرآیندهای رخ داده در آن شامل خشکی ها، اقیانوس ها و جو پایینی اطراف زمین بهبود بخشده و به ما کمک می کند تا تغییرات جهانی را بطور دقیق پیش بینی کنیم.

معرفی باندها و کاربردهای تصاویر مادیس
این سنجنده توانایی ثبت اطلاعات پدیده ها در ۳۶ باند طیفی از طول موج ۰/۴ تا ۱۴/۴ میکرون با قدرت تفکیک متغیر (۲ باند ۲۵۰ متر، ۵ باند ۵۰۰ متر و ۲۹ باند ۱ کیلومتر) را دارا می باشد. مشخصات باندهای این سنجنده در جداول زیر قابل رویت است.


مجموعه داده های سنجنده مادیس در مطالعات تخصصی خشکی ها، اقیانوس ها و جو کاربردهای زیادی دارد. از جمله کاربردهای این سنجنده عبارتند از:

  • هواشناسی، مطالعه ابرها، ذرات آئروسل و گرد و غبار
  • درجه حرارت سطح زمین و سطح آب،
  • برف و یخ و دریا،
  • پوشش گیاهی و شناسایی امراض پوشش گیاهی،
  • توده گیاهی اقیانوس ها،
  • الگوی جریانات اقیانوسی،
  • خشکسالی و میزان خسارات آن،
  • پایش های اضطراری پدیده های طبیعی مانند سیل و زلزله و آتش سوزی، پایش بیابان زدایی و ... .

معرفی محصولات تصاویر سنجنده MODIS
محصولات استاندارد MODIS ، با بررسی دانشمندان علوم مختلفی چون اقیانوس شناسی، زیست شناسی، علوم جوی و ... تولید می شود. باندهای موثر در هر محصول مورد شناسایی و الگوریتم خاص هر محصول تولید شده است. محصولات MODIS به پنج دسته کلی کالیبراسیون، اتمسفر، زمین، کریوسفر و اقیانوس تقسیم می شوند:

Calibration
(see also: http://mcst.gsfc.nasa.gov/)

MOD 01 - Level-1A Radiance Counts
MOD 02 - Level-1B Calibrated Geolocated Radiances
MOD 03 - Geolocation Data Set

(محصولات کالیبراسیون: پیش پردازش اولیه برای سایر محصولات به منظور کالیبره و ژئولوکید کردن تصاویر)

Atmosphere

(see also: http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/)
MOD 04 - Aerosol Product

پایش ضخامت آئروسل (گرد و غبار، ذرات فلزی جامد، دود، مه و الیاف) بر روی اقیانوسها و کل قاره ها ، همچنین توزیع ذرات معلق و نوع آنها(مایع یا جامد)

MOD 05 - Total Precipitable Water (Water Vapor)

(برآورد مقدار ستون بخار آب)

MOD 06 - Cloud Product

(تعیین خواص فیزیکی و تابشی ابر)

MOD 07 - Atmospheric Profiles

(پروفایل های جوی شامل: بار کل ازون، پایداری جوی، درجه حرارت و بخار آب اتمسفر می باشد.)

MOD 08 - Gridded Atmospheric Product

( تولیدات جوی در 3 مقیاس زمانی: روزانه، هر 8 روز و ماهانه)

MOD 35 - Cloud Mask

(نشان دهنده وجود یا عدم وجود مانع بین سطح و ماهواره که از 19 باند حاصل می شود.)

Land

(see also: http://edcdaac.usgs.gov/dataproducts.asp and http://modis-land.gsfc.nasa.gov/)

MOD 09 - Surface Reflectance

( برآورد انعکاس طیفی سطح برای هر باند)

MOD 11 - Land Surface Temperature & Emissivity

(برآورد توان تشعشعی و درجه حرارت سطح زمین)

MOD 12 - Land Cover/Land Cover Change

(محصول جهانی پوشش زمین شامل دو دسته داده میباشد:
پوشش جهانی زمین در 5 لایه با قدرت تفکیک 500 متر
پوشش پویای زمین در 7 لایه: پویایی اکوسیستم را در مقیاس زمانی فصلی نشان میدهد. با قدرت تفکیک 500 متر )

MOD 13 - Gridded Vegetation Indices (Max NDVI & Integrated MVI)

( استاندارد سازی محصولات شاخصهای گیاهی به منظور توصیف کیفیت بیوفیزیکی و بیوشیمیایی و مراحل رشد سطوح گیاهی)

MOD 14 - Thermail Anomalies, Fires & Biomass Burning

(محصولات ناهنجاری های حرارتی شامل وقوع آتش در شب و روز، موقعیت آتش، معیارهای منطقی برای تشخیص آتش و محاسبه انرژی آن میباشد.)

MOD 15 - Leaf Area Index & FPAR

(شاخص سطح برگ و کسر تابش فعال فتوسنتزی به طور روزانه در انعکاس طیفی 1 کیلومتر برای تمام پوشش گیاهی زمین در کل جهان محاسبه میشود و این محصول برای برآورد تبخیر و تعرق ( MOD16 ) و تولید خالص و تولید ناخالص اولیه گیاهان( MOD 17) ضروری میباشد.)

MOD 16 - Evapotranspiration
MOD 17 - Net Photosynthesis and Primary Productivity
MOD 43 - Surface Reflectance

(بازتاب سطحی یکی از پارامترهای کلیدی تابش مورد نیاز برای مدلسازی بودجه انرژی زمین می باشد.)

MOD 44 - Vegetation Cover Conversion

( محصول تغییرات پوشش گیاهی از ترکیب باندهای انعکاسی و حرارتی در 16 روز به دست می آید که به طور مداوم برای برآورد درصد چوب، گیاه، پوشش بایر همراه با نوع برگ و طول عمر آن استفاده می شود.)

Cryosphere

(see also: http://nsidc.org/daac/modis/index.html)

( محصولات کریوسفر شامل برآورد پوشش برف و پوشش یخ دریا می باشد.)

MOD 10 - Snow Cover
MOD 29 - Sea Ice Cover
Ocean

(Details about ocean products are best obtained by going to: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/)

( محصولات اقیانوسی شامل توان انگستروم، ضخامت نوری ائروسل، کلروفیل، کربن ذرات معدنی، کربن ذرات آلی، کیفیت دمای سطح دریا و .... می باشد.)

Angstrom Exponent
Aerosol Optical Thickness
Chlorophyll a
Downwelling diffuse attenuation coefficient at 490 nm
Level 2 Flags
Photosynthetically Available Radiation
Particulate Inorganic Carbon
Particulate Organic Carbon
Sea Surface Temperature Quality
Sea Surface Temperature Quality - 4um
Remote Sensing Reflectance
Sea Surface Temperature

Sea Surface Temperature 4um


فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات