دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۴۴ ۱۹۴
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، خرداد 98

13980331-1705PM 13980331-1542PM 13980331-1401PM
ساعت : 17:05PM، تاریخ: 13980330
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 15:42PM، تاریخ: 13980330
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 14:01PM، تاریخ: 13980330
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980330-1413PM
ساعت : 14:13PM، تاریخ: 13980330
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980329-1729PM 13980329-1425PM 13980329-1136AM
ساعت : 17:29PM، تاریخ: 13980329
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:25PM، تاریخ: 13980329
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 11:36AM، تاریخ: 13980329
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980328-1740PM
ساعت : 17:40PM، تاریخ: 13980328
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980326-1500PM 13980326-1320PM
ساعت : 15:00PM، تاریخ: 13980326
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:20PM، تاریخ: 13980326
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980325-1635PM 13980325-1512PM 13980325-1331PM
ساعت : 16:35PM، تاریخ: 13980325
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 15:12PM، تاریخ: 13980325
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:31PM، تاریخ: 13980325
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980324-2117PM 13980324-1524PM 13980324-1343PM
ساعت : 12:17PM، تاریخ: 13980324 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19 ساعت : 15:24PM، تاریخ: 13980324
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:43PM، تاریخ: 13980324
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980323-1355PM
ساعت : 13:55PM، تاریخ: 13980324
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980322-1547PM 13980322-1406PM
ساعت : 15:47PM، تاریخ: 13980322
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 14:06PM، تاریخ: 13980322
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980321-1559PM
ساعت : 15:59PM، تاریخ: 13980321 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980320-1430PM 13980320-1039AM
ساعت : 14:30PM، تاریخ: 13980320 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18 ساعت : 10:39AM، تاریخ: 13980320 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980319-1441PM 13980319-1302PM
ساعت : 14:41PM، تاریخ: 13980319 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18 ساعت : 13:02PM، تاریخ: 13980319 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980318-1448PM
ساعت : 14:48PM، تاریخ: 13980318 ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات