دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۱۳ ۱۷۲
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، تیر 98

13980421-1457PM
ساعت : 14:57PM، تاریخ: 13980421
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980419-1509PM 13980420-1121AM
ساعت : 15:09PM، تاریخ: 13980420
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 11:21AM، تاریخ: 13980420
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980419-2116PM 13980419-1521PM
ساعت : 21:16PM، تاریخ: 13980419
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 15:21PM، تاریخ: 13980419
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980417-1544PM 13980417-1403PM
ساعت : 15:44PM، تاریخ: 13980417
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 14:03PM، تاریخ: 13980417
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980416-1208PM
ساعت : 12:08PM، تاریخ: 13980416
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980414-1050AM
ساعت : 10:50AM، تاریخ: 13980414
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980413-1450PM 13980413-1101AM
ساعت : 14:50PM، تاریخ: 13980413
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 11:01AM، تاریخ: 13980413
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980411-1502PM 13980412-1322PM 13980412-1113AM
ساعت : 15:02PM، تاریخ: 13980412
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:22PM، تاریخ: 13980412
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 11:13AM، تاریخ: 13980412
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980411-2108PM 13980411-1514PM 13980411-1333PM
ساعت : 21:08PM، تاریخ: 13980411
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 15:14PM، تاریخ: 13980411
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:33PM، تاریخ: 13980411
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980410-1526PM 13980410-1345PM
ساعت : 15:26PM، تاریخ: 13980410
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:45PM، تاریخ: 13980410
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980409-1357PM
ساعت : 13:57PM، تاریخ: 13980409
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980406-1601PM 13980406-1432PM
ساعت : 16:01PM، تاریخ: 13980406
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 14:32PM، تاریخ: 13980406
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980405-1443PM
ساعت : 14:43PM، تاریخ: 13980405
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980403-1507PM 13980403-1323PM
ساعت : 15:07PM، تاریخ: 13980403
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:23PM، تاریخ: 13980403
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980401-1531PM 13980401-1350PM
ساعت : 15:31PM، تاریخ: 13980401
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 13:50PM، تاریخ: 13980401
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات