دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۱۴ ۱۶۸
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، مرداد 98

13980530-1531PM 13980530-1350PM
ساعت : 15:31PM، تاریخ: 13980530
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 13:50PM، تاریخ: 13980530
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980529-2140PM 13980529-1402PM
ساعت : 21:40PM، تاریخ: 13980529
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:02PM، تاریخ: 13980529
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980528-2152PM 13980528-1414PM
ساعت : 21:52PM، تاریخ: 13980528
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:14PM، تاریخ: 13980528
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980527-2203PM 13980527-1425PM
ساعت : 22:03PM، تاریخ: 13980527
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:25PM، تاریخ: 13980527
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980526-1437PM
ساعت : 14:37PM، تاریخ: 13980526
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980525-2227PM
ساعت : 22:27PM، تاریخ: 13980525
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
13980511-1412PM
ساعت : 14:12PM، تاریخ: 13980511
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980510-1423PM
ساعت : 14:23PM، تاریخ: 13980510
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980509-1435PM
ساعت : 14:35PM، تاریخ: 13980509
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980505-1342PM
ساعت : 13:42PM، تاریخ: 13980505
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980503-1405PM
ساعت : 14:05PM، تاریخ: 13980503
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980502-1417PM
ساعت : 14:17PM، تاریخ: 13980502
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات