دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۱۷ ۱۷۳
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، شهریور 98

13980631-1317PM
ساعت : 13:17PM، تاریخ: 13980631
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980630-2109PM 13980630-1329PM
ساعت : 21:09PM، تاریخ: 13980630
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 13:29PM، تاریخ: 13980630
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980629-2121PM 13980629-1340PM
ساعت : 21:21PM، تاریخ: 13980629
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 13:40PM، تاریخ: 13980629
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980628-2133PM 13980628-1352PM
ساعت : 21:33PM، تاریخ: 13980628
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 13:52PM، تاریخ: 13980628
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980625-1347PM
ساعت : 13:47PM، تاریخ: 13980625
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980624-1359PM
ساعت : 13:59PM، تاریخ: 13980624
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980623-2151PM 13980623-1410PM
ساعت : 21:51PM، تاریخ: 13980623
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:10PM، تاریخ: 13980623
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980622-1422PM
ساعت : 14:22PM، تاریخ: 13980622
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980621-2214PM 13980621-1434PM
ساعت : 22:14PM، تاریخ: 13980621
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:34PM، تاریخ: 13980621
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980620-1445PM
ساعت : 14:45PM، تاریخ: 13980620
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980618-1509PM
ساعت : 15:09PM، تاریخ: 13980618
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980616-1352PM
ساعت : 13:52PM، تاریخ: 13980616
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980615-1404PM
ساعت : 14:04PM، تاریخ: 13980615
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980614-1415PM
ساعت : 14:15PM، تاریخ: 13980614
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980613-1427PM
ساعت : 14:27PM، تاریخ: 13980613
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980612-1439PM
ساعت : 14:39PM، تاریخ: 13980612
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980611-1450PM
ساعت : 14:50PM، تاریخ: 13980611
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980610-1502PM
ساعت : 15:02PM، تاریخ: 13980610
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980607-1357PM
ساعت : 13:57PM، تاریخ: 13980607
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980605-1420PM
ساعت : 14:20PM، تاریخ: 13980605
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980604-1432PM
ساعت : 14:32PM، تاریخ: 13980604
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980603-2222PM 13980603-1444PM
ساعت : 22:22PM، تاریخ: 13980603
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-19
ساعت : 14:44PM، تاریخ: 13980603
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980602-1455PM
ساعت : 14:55PM، تاریخ: 13980602
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات