دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۱۹ ۱۴۱
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، مهر 98

13980726-1214PM
ساعت : 12:14PM، تاریخ: 13980726
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980725-1225PM
ساعت : 12:25PM، تاریخ: 13980725
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980724-1237PM
ساعت : 12:37PM، تاریخ: 13980724
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980723-1249PM
ساعت : 12:49PM، تاریخ: 13980723
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980717-1219PM
ساعت : 12:19PM، تاریخ: 13980717
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980716-1230PM
ساعت : 12:30PM، تاریخ: 13980716
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980709-1312PM 13980709-1212PM
ساعت : 13:12PM، تاریخ: 13980709
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 12:12PM، تاریخ: 13980709
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980708-1324PM 13980708-1224PM
ساعت : 13:24PM، تاریخ: 13980708
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
ساعت : 12:24PM، تاریخ: 13980708
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980706-1347PM
ساعت : 13:47PM، تاریخ: 13980706
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980705-1359PM
ساعت : 13:59PM، تاریخ: 13980705
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980704-1411PM
ساعت : 14:11PM، تاریخ: 13980704
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980702-1254PM
ساعت : 12:54PM، تاریخ: 13980702
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13980701-1305PM
ساعت : 13:05PM، تاریخ: 13980701
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات