دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۲۱ ۲۴۶
چچ
تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 98

تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 98

فروردین ماه 1398 بازگشت
13980131-1453 ••• 13980131-1453

ساعت: 14:53PM، تاریخ: 139801231ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:53PM، تاریخ: 13980131ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980131-1137 ••• 13980131-1137

ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13980131ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13980131ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980130-1410 ••• 13980130-1410

ساعت: 14:10PM، تاریخ: 139801230ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:10PM، تاریخ: 13980130ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980130-1232 ••• 13980130-1232

ساعت: 12:32PM، تاریخ: 13980130ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:32PM، تاریخ: 13980130ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980130-1055 ••• 13980130-1055

ساعت: 10:55AM، تاریخ: 13980130ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:55AM، تاریخ: 13980130ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980129-1505 ••• 13980129-1505

ساعت: 15:05PM، تاریخ: 139801229ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 15:05PM، تاریخ: 13980129ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980129-1328 ••• 13980129-1328

ساعت: 13:28PM، تاریخ: 13980129 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:28PM، تاریخ: 13980129ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980129-1149 ••• 13980129-1149

ساعت: 11:49AM، تاریخ: 13980129ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:49AM، تاریخ: 13980129ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980128-1422 ••• 13980128-1422

ساعت: 14:22PM، تاریخ: 139801228ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:22PM، تاریخ: 13980128ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980128-1244 ••• 13980128-1244

ساعت: 12:44PM، تاریخ: 13980128ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:44PM، تاریخ: 13980128ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980128-1107 ••• 13980128-1107

ساعت: 11:07AM، تاریخ: 13980128ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:07AM، تاریخ: 13980128ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980127-1339 ••• 13980127-1339

ساعت: 13:39PM، تاریخ: 139801227ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:39PM، تاریخ: 13980127ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980127-1201 ••• 13980127-1201

ساعت: 12:01PM، تاریخ: 13980127ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:01PM، تاریخ: 13980127ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980126-1434 ••• 13980126-1434

ساعت: 14:34PM، تاریخ: 139801226ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:34PM، تاریخ: 13980126ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980126-1119 ••• 13980126-1119

ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13980126ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13980126ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980125-1352 ••• 13980125-1352

ساعت: 13:52PM، تاریخ: 139801225ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:52PM، تاریخ: 13980125ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980125-1213 ••• 13980125-1213

ساعت: 12:13PM، تاریخ: 13980125ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:13PM، تاریخ: 13980125ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980125-1037 ••• 13980125-1037

ساعت: 10:37AM، تاریخ: 13980125ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:37AM، تاریخ: 13980125ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980124-1447 ••• 13980124-1447
`

ساعت: 14:47PM، تاریخ: 139801224ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:47PM، تاریخ: 13980124ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980124-1309 ••• 13980124-1309

ساعت: 13:09PM، تاریخ: 13980124ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 13:09PM، تاریخ: 13980124ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980124-1113 ••• 13980124-1113

ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13980124ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13980124ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980123-1404 ••• 13980123-1404

ساعت: 14:04PM، تاریخ: 139801223ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:04PM، تاریخ: 13980123ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980123-1226 ••• 13980123-1226

ساعت: 12:26PM، تاریخ: 13980123ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:26PM، تاریخ: 13980123ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980123-1049 ••• 13980123-1049

ساعت: 10:49AM، تاریخ: 13980122ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:49AM، تاریخ: 13980123ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980122 ••• 13980122

ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13980122ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13980122ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980121 ••• 13980121

ساعت: 14:16PM، تاریخ: 139801221ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:16PM، تاریخ: 13980121ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980120 ••• 13980120

ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13980120ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13980120ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980119 ••• 13980119

ساعت: 13:28PM، تاریخ: 13980119ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:28PM، تاریخ: 13980119ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980118 ••• 13980118

ساعت: 12:07PM، تاریخ: 13980118ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:07PM، تاریخ: 13980118ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980117 ••• 13980117

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13980117ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13980117ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980116 ••• 13980116

ساعت: 13:58PM، تاریخ: 13980116ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:58PM، تاریخ: 13980116ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980115 ••• 13980115

ساعت: 11:49AM، تاریخ: 13980115ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:49AM، تاریخ: 13980115ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980114 ••• 13980114

ساعت: 12:32PM، تاریخ: 13980114ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:32PM، تاریخ: 13980114ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980113 ••• 13980113

ساعت: 11:49AM، تاریخ: 13980113ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:49AM، تاریخ: 13980113ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980112 ••• 13980112

ساعت: 11:07AM، تاریخ: 13980112ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:07AM، تاریخ: 13980112ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980111 ••• 13980111

ساعت: 13:52PM، تاریخ: 13980111ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:52PM، تاریخ: 13980111ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980110 ••• 13980110

ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13980110ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13980110ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980109 ••• 13980109

ساعت: 12:14PM، تاریخ: 13980109ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:14PM، تاریخ: 13980109ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980108 ••• 13980108

ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13980108ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13980108ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980107 ••• 13980107

ساعت: 14:04PM، تاریخ: 13980107ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:04PM، تاریخ: 13980107ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980106 ••• 13980106

ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13980106ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13980106ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980105 ••• 13980105

ساعت: 14:16PM، تاریخ: 13980105ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:16PM، تاریخ: 13980105ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980104 ••• 13980104

ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13980104ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13980104ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980103 ••• 13980103

ساعت: 14:28PM، تاریخ: 13980103ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 14:28PM، تاریخ: 13980103ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13980102 ••• 13980102

ساعت: 12:07PM، تاریخ: 13980102ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 12:07PM، تاریخ: 13980102ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13980101 ••• 13980101

ساعت: 10:25AM، تاریخ: 13980101ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:25AM، تاریخ: 13980101ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات