سه شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴ ۲۳۹
چچ

تصاویر سنجنده AVHRR، اسفند 98

13981226-1211PM
ساعت : 1211PM، تاریخ: 13981226
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13981225-1222PM
ساعت : 1222PM، تاریخ: 13981225
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13981224-1234PM
ساعت : 1234PM، تاریخ: 13981224
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13981221-1220PM
ساعت : 1220PM، تاریخ: 13981221
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13981220-1231PM
ساعت : 1231PM، تاریخ: 13981220
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
13981210-1247PM
ساعت : 1247PM، تاریخ: 13981210
ترکیب باندی: 1-1-2، ماهواره NOAA-18
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات