جمعه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۴۹ ۱۴۹
چچ
تصاویر سنجنده MODIS، دی 98

تصاویر سنجنده MODIS، دی 98

دی ماه 1398 بازگشت
13981029-1340PM ••• 13981029-1340PM

ساعت: 13:40PM، تاریخ: 13981029 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:40PM، تاریخ: 13981029 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981029-1024AM ••• 13981029-1024AM

ساعت: 10:24AM، تاریخ: 13981029 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:24AM، تاریخ: 13981029 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981028-1256PM ••• 13981028-1256PM

ساعت: 12:56PM، تاریخ: 13981028 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:56PM، تاریخ: 13981028 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981028-1119AM ••• 13981028-1119AM

ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13981028 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13981028 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981028-0942AM ••• 13981028-0942AM

ساعت: 09:42AM، تاریخ: 13981028 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:42AM، تاریخ: 13981028 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981027-1352PM ••• 13981027-1352PM

ساعت: 13:52PM، تاریخ: 13981027 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:52PM، تاریخ: 13981027 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981027-1036AM ••• 13981027-1036AM

ساعت: 10:36AM، تاریخ: 13981027 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:36AM، تاریخ: 13981027 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981026-1309PM ••• 13981026-1309PM

ساعت: 13:09PM، تاریخ: 13981026 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:09PM، تاریخ: 13981026 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981026-1131AM ••• 13981026-1131AM

ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13981026 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13981026 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981026-0953AM ••• 13981026-0953AM

ساعت: 09:53AM، تاریخ: 13981026 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:53AM، تاریخ: 13981026 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981025-1048AM ••• 13981025-1048AM

ساعت: 10:48AM، تاریخ: 13981025 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:48AM، تاریخ: 13981025 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981024-1321PM ••• 13981024-1321PM

ساعت: 13:21PM، تاریخ: 13981024 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:21PM، تاریخ: 13981024 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981024-1143AM ••• 13981024-1143AM

ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13981024 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13981024 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981024-1005AM ••• 13981024-1005AM

ساعت: 10:05AM، تاریخ: 13981024 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:05AM، تاریخ: 13981024 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981023-1238PM ••• 13981023-1238PM

ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13981023 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13981023 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981023-1100AM ••• 13981023-1100AM

ساعت: 11:00AM، تاریخ: 13981023 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:00AM، تاریخ: 13981023 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981022-1333PM ••• 13981022-1333PM

ساعت: 13:33PM، تاریخ: 13981022 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:33PM، تاریخ: 13981022 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981022-1017AM ••• 13981022-1017AM

ساعت: 10:17AM، تاریخ: 13981022 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:17AM، تاریخ: 13981022 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981021-1256PM ••• 13981021-1256PM

ساعت: 12:56PM، تاریخ: 13981021 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:56PM، تاریخ: 13981021 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981021-1112AM ••• 13981021-1112AM

ساعت: 11:12AM، تاریخ: 13981021 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:12AM، تاریخ: 13981021 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981021-0936AM ••• 13981021-0936AM

ساعت: 09:36AM، تاریخ: 13981021 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:36AM، تاریخ: 13981021 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981020-1030AM ••• 13981020-1030AM

ساعت: 10:30AM، تاریخ: 13981020 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:30AM، تاریخ: 13981020 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981019-1125AM ••• 13981019-1125AM

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13981019 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13981019 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981019-1042AM ••• 13981019-1042AM

ساعت: 10:42AM، تاریخ: 13981019 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:42AM، تاریخ: 13981019 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981017-1315PM ••• 13981017-1315PM

ساعت: 13:15PM، تاریخ: 13981017 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:15PM، تاریخ: 13981017 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981017-1137AM ••• 13981017-1137AM

ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13981017 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13981017 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981017-0959AM ••• 13981017-0959AM

ساعت: 09:59AM، تاریخ: 13981017 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:59AM، تاریخ: 13981017 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981016-1054AM ••• 13981016-1054AM

ساعت: 10:54AM، تاریخ: 13981016 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:54AM، تاریخ: 13981016 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981015-1327PM ••• 13981015-1327PM

ساعت: 13:27PM، تاریخ: 13981015 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:27PM، تاریخ: 13981015 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981015-1011AM ••• 13981015-1011AM

ساعت: 10:11AM، تاریخ: 13981015 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:11AM، تاریخ: 13981015 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981014-1244PM ••• 13981014-1244PM

ساعت: 12:44PM، تاریخ: 13981014 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:44PM، تاریخ: 13981014 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981014-1116AM ••• 13981014-1116AM

ساعت: 11:06AM، تاریخ: 13981014 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:06AM، تاریخ: 13981014 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981013-1339PM ••• 13981013-1339PM

ساعت: 13:39PM، تاریخ: 13981013 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:39PM، تاریخ: 13981013 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981013-1023AM ••• 13981013-1023AM

ساعت: 10:23AM، تاریخ: 13981013 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:23AM، تاریخ: 13981013 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981012-1118AM ••• 13981012-1118AM

ساعت: 11:18AM، تاریخ: 13981012 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:18AM، تاریخ: 13981012 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981012-0941AM ••• 13981012-0941AM

ساعت: 09:41AM، تاریخ: 13981012 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:41AM، تاریخ: 13981012 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981011-1036AM ••• 13981011-1036AM

ساعت: 10:36AM، تاریخ: 13981011 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:36AM، تاریخ: 13981011 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981010-1309PM ••• 13981010-1309PM

ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13981010 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13981010 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981010-1131AM ••• 13981010-1131AM

ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13981010 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:31AM، تاریخ: 13981010 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981010-0953AM ••• 13981010-0953AM

ساعت: 09:53AM، تاریخ: 13981010 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:53AM، تاریخ: 13981010 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981008-1143AM ••• 13981008-1143AM

ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13981008 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13981008 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981008-1005AM ••• 13981008-1005AM

ساعت: 10:05AM، تاریخ: 13981008 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:05AM، تاریخ: 13981008 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981007-1238PM ••• 13981007-1238PM

ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13981007 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13981007 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981007-1100AM ••• 13981007-1100AM

ساعت: 11:00AM، تاریخ: 13981007 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:00AM، تاریخ: 13981007 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981006-1333PM ••• 13981006-1333PM

ساعت: 13:33PM، تاریخ: 13981006 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:33PM، تاریخ: 13981006 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981006-1018AM ••• 13981006-1018AM

ساعت: 10:18AM، تاریخ: 13981006 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:18AM، تاریخ: 13981006 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981005-1250PM ••• 13981005-1250PM

ساعت: 12:50PM، تاریخ: 13981005 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:50PM، تاریخ: 13981005 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981005-1112AM ••• 13981005-1112AM

ساعت: 11:12AM، تاریخ: 13981005 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:12AM، تاریخ: 13981005 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981005-0936AM ••• 13981005-0936AM

ساعت: 09:36AM، تاریخ: 13981005 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:36AM، تاریخ: 13981005 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981004-1345AM ••• 13981004-1345AM

ساعت: 13:45PM، تاریخ: 13981004 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:45PM، تاریخ: 13981004 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981004-1030AM ••• 13981004-1030AM

ساعت: 10:30AM، تاریخ: 13981004 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:30AM، تاریخ: 13981004 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981003-1302PM ••• 13981003-1302PM

ساعت: 13:02PM، تاریخ: 13981003 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:02PM، تاریخ: 13981003 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981003-1125AM ••• 13981003-1125AM

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13981003 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13981003 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981003-0947AM ••• 13981003-0947AM

ساعت: 09:47AM، تاریخ: 13981003 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:47AM، تاریخ: 13981003 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981002-1358PM ••• 13981002-1358PM

ساعت: 13:58PM، تاریخ: 13981002 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:58PM، تاریخ: 13981002 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981002-1220PM ••• 13981002-1220PM

ساعت: 12:20PM، تاریخ: 13981002 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 12:20PM، تاریخ: 13981002 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981002-1042AM ••• 13981002-1042AM

ساعت: 10:42AM، تاریخ: 13981002 ترکیب باندی:1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 10:42AM، تاریخ: 13981002 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981001-1315PM ••• 13981001-1315PM

ساعت: 13:15PM، تاریخ: 13981001 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره AQUA
ساعت: 13:15PM، تاریخ: 13981001 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره AQUA
13981001-1137AM ••• 13981001-1137AM

ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13981001 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13981001 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
13981001-0959AM ••• 13981001-0959AM

ساعت: 09:59AM، تاریخ: 13981001 ترکیب باندی: 1-2-7
ماهواره TERRA
ساعت: 09:59AM، تاریخ: 13981001 ترکیب باندی: 3-4-1
ماهواره TERRA
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات