سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۹۶
چچ

تصاویر سنجنده Sentinel-3، بهمن 98

تصاویر سنجنده Sentinel-3، بهمن 98

بهمن ماه 1398 بازگشت
••• 13981127-0940AM

ساعت: 09:40AM، تاریخ: 13981127
ماهواره Sentinel-3B
13981126-1050AM ••• 13981126-0910AM

ساعت: 10:50AM، تاریخ: 13981126
ماهواره Sentinel-3A
ساعت: 09:10AM، تاریخ: 13981126
ماهواره Sentinel-3A
13981125-1130AM ••• 13981125-1030AM

ساعت: 11:30AM، تاریخ: 13981125
ماهواره Sentinel-3B
ساعت: 10:30AM، تاریخ: 13981125
ماهواره Sentinel-3A
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات